WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
18 marca odbyło się w Toruniu VIII Walne Zebranie Członków ZMN. Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2004, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2004 oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2004. Przyjęto program działania na bieżący rok oraz wypracowano trzy stanowiska: w sprawie włączenia "Programu dla Wisły i jej Dorzecza 2020" do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, w sprawie powołania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w sprawie rozdzielenia zadań resortu środowiska i gospodarki wodnej oraz przekazania zadań gospodarki wodnej do resortu gospodarki.

Podczas VIII Walnego Zebrania Członków ZMN wręczono nagrody laureatom konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą za rok 2004. Kolejna, czwarta edycja konkursu została ogłoszona z początkiem 2005 r.

W roku 2005 Zarząd ZMN odbył 8 posiedzeń w Toruniu. Zarząd podejmował decyzje i debatował m.in. na temat skutecznej realizacji Programu dla Wisły 2020 i udziału ZMN w programach operacyjnych NPR oraz promocji i rozpowszechniania programu, strategii działań Związku związanych z Programem i jego obsługą oraz kontynuacją. Podjęto szereg decyzji organizacyjnych i finansowych, które w rezultacie doprowadziły do korzystnego stanu finansów ZMN na zakończenie ubiegłego roku. Zrealizowano kolejne edycje akcji "Lato dzieci na Wiśle" i konkursu na prace magisterskie i doktorskie. W roku 2005 Zarząd ZMN dwukrotnie rozpatrywał wnioski o dotacje składane przez miasta członkowskie i podmioty pozazwiązkowe.

13 maja br. Zarząd przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody świąt miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca na łączną kwotę 40.253 zł. ZMN współfinansował:

•"Dni Chełmna", "Dni Włocławka"
•"Dni średniowiecza" i konkurs plastyczny "Wzdłuż Wisły" w Świeciu nad Wisłą
•imprezę "Wisła - Królowa polskich rzek" w Ciechocinku
•III Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe i spływ kajakowy Małopolskim Przełomem Wisły w Annopolu
•"Noc Świętojańską" , konkurs wiedzy o Wiśle oraz zakupy sprzętu pływającego dla Bractwa Wodniaków i Klubu "Wisła" w Grudziądzu
•"Wianki na Wiśle" i Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w Żeglarstwie w Płocku
•Festiwal Piosenki Wodniackiej "Szantomierz 2005" w Sandomierzu
•Festiwal Muzyki Rodzinnej "Familia" Tczew 2005
•Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Toruniu
•regaty żeglarskie juniorów w Toruniu i regaty 2005 w Solcu Kujawskim
•imprezę "Miasto Puławy rzece Wiśle"
•program "Bezpieczna Wisła" we Włocławku
•konkurs wiedzy o Wiśle i miastach nadwiślańskich w Nieszawie


Niezależnie od przyznanych dotacji, jak każdego roku Związek Miast Nadwiślańskich był głównym organizatorem i sponsorem XLII Regat Żeglarskich Związku Miast Nadwiślańskich na Trasie Toruń- Solec Kujawski - Bydgoszcz, które odbyły się w dniach 3- 5 czerwca br. W regatach wzięło udział 67 jednostek pływających.

4 listopada Zarząd ZMN przyznał dotacje miastom członkowskim wnioskującym o dofinansowanie zadań tzw. "inwestycyjnych" na łączną kwotę 21.400 zł.:

Dobrzyń n/Wisłą - na zakup silnika do łodzi ratowniczej WOPR
Włocławek - na sprowadzenie do Włocławka i częściowe wyposażenie zabytkowego holownika wiślanego "Lubecki" oraz na remont pomostów pływajacych
Toruń - na demontaż i konserwację łodzi "Katarzynka" oraz zakup łodzi ISA-407 dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TEKAŻET
Nieszawa - na wydanie "Baśni Wiślanych"


W minionym roku Związek Miast Nadwiślańskich po raz czwarty we współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie i Pomocy Społecznej finansował letnią akcję "Lato dzieci na Wiśle" polegającą na organizacji wakacyjnych rejsów dla podopiecznych Ośrodków wraz z opiekunami. Wzięło w niej udział 1260 dzieci z 16 miast członkowskich ZMN. Akcja cieszy się wielkim powodzeniem, gdyż dla wielu dzieci stanowi jedyną atrakcję podczas wakacji. Przy okazji rejsów prowadzone jest skromne dożywianie dzieci i zwiedzanie miast, w których odbywają się rejsy. Każdego roku Ośrodki kierują do ZMN wyrazy wdzięczności i uznania za stałą kontynuację "Lata dzieci na Wiśle".

W maju ZMN przekazał Miastu Toruń zabytkową łódź "Katarzynkę", która przed kilkoma laty nabył od toruńskiego PTTK. Łódź po remoncie została umieszczona na nabrzeżu Wisły stanowiąc atrakcję turystyczną dla mieszkańców miasta i licznych wakacyjnych wycieczek. Na okres zimowy łódź jest demontowana i przechowywana, w czym cześciowo partycypuje Związek.

W związku z zakończeniem prac nad Programem dla Wisły 2020 Zarząd ZMN postanowił o przeniesieniu Biura ds.Wdrażania Programu dla Wisły i Współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN wraz z jego zasobami z Warszawy do Torunia, do siedziby ZMN przy ul. Podmurnej, co nastąpiło z początkiem roku. Biuro ds. Programu nie ma obecnie stałej obsady etatowej, natomiast Program dla Wisły 2020 będzie aktualizowany w oparciu o współpracę ze specjalistami spoza Związku.

W lutym br. Zarząd ZMN wystąpił z wnioskiem do Premiera RP o wpisanie Programu dla Wisły 2020 przygotowanego przez Związek do Narodowego Planu Rozwoju. Wniosek ten został ponowiony w maju 2005. W rezultacie działań podjętych przez Związek ok. 90 proc. treści Programu dla Wisły 2020 zostało umieszczonych w Narodowym Planie Rozwoju oraz jego programach operacyjnych, co należy uznać za pierwszoplanowe osiągnięcie Związku i pierwszy zasadniczy krok zmierzający do realizacji programu przez Rząd RP. Postulaty związane z realizacją Programu dla Wisły zostały przedstawione także obecnemu Ministrowi Środowiska.

W minionym roku Związek podejmował działania promocyjne - w piśmie "Ekopartner" stale współpracującym z ZMN, prezes Zarządu Tomasz Sowiński trzykrotnie publikował artykuły poświęcone popularyzacji Programu dla Wisły 2020. Podobna publikacja ukazała się w bydgoskim miesięczniku "Profile". We współpracy z wydawnictwem "Pomorska Oficyna" Związek w połowie 2006 r. wyda profesjonalny album poświęcony Wiśle i miastom nadwiślańskim.

W 2005 r. Związek Miast Nadwiślańskich został laureatem nagrody "Szmaragdowa Żyrafa" przyznawanej corocznie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu n/Wisłą za czynne wspieranie działalności Ośrodka. Statuetkę żyrafy wręczono Zarządowi ZMN podczas posiedzenia w dniu 13 maja br. Prezes Zarządu ZMN Tomasz Sowiński został uhonorowany medalem "W uznaniu zasług" wybitym z okazji 70-lecia Klubu Wioślarskiego "Wisłą" w Grudziądzu.

W maju i czerwcu w miastach nadwiślańskich obchodzono tradycyjnie święta miast i Święto Wisły. Na zaproszenie miast w wielu z nich uczestniczyli członkowie Zarządu ZMN. W listopadzie ZMN wspólnie z Miastem Nieszawa zorganizował konferencję pt. "Wisła dla wszystkich" zakończoną stanowiskiem uczestników w sprawie przyszłości Wisły adresowanym do gremiów rządowych i parlamentarnych.

sporządziła: E. Potarzyńska