WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Dotacje
Ważne linki
Wniosek o dotację
Zasady przyznawania dotacji
ze środków ZMN przeznaczonych
dla miast członkowskich oraz podmiotów pozazwiązkowych.

                                         § 1

Członkowie Związku Miast Nadwiślańskich, jak również inne podmioty pozazwiązkowe, mogą otrzymywać ze strony Związku wsparcie finansowe w formie dotacji na cele związane z realizacją programu:"Przywrócić Wisłę Życiu".
                                     

                                         § 2

1. Dotacje mogą być przydzielone w szczególności na inicjatywy zmierzające do:
a) propagowania znaczenia wód Wisły dla gospodarki miast leżących wzdłuż rzeki,
b) wykorzystania wód Wisły dla rekreacji i turystyki oraz celów gospodarczych,
c) propagowania znaczenia wód Wisły w przekroju historycznym,
d) przywracania i rozwoju walorów rekreacyjnych i turystycznych Wisły,
e) rozwoju portów i przystani w sferze usług portowych, obsługi barek i innych środków transportu,
f) prowadzenia prac badawczych i publikowania wydawnictw poświęconych problematyce rzeki Wisły,g) działalności edukacyjnej związanej z Informowaniem o Wiśle i jej środowisku i historii.

2. Dotacje mogą być przyznane również Miastom członkowskim Związku na realizację inicjatyw zmierzających do pogłębienia współpracy między nimi o ile związane są z realizacją podstawowych celów Związku.

                                         § 3

1. Dotacja nie może wynosić więcej niż50 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

2. W przypadku, gdy o dotację stara się miasto członkowskie Związku Zarząd może zwiększyć zakres udzielanej dotacji ponad50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

3. Możliwe jest przyznanie dotacji na więcej niż jedną inicjatywę rocznie dla jednego podmiotu, przy czym łączna suma dotacji dla jednego podmiotu nie może być większa niż 5000 złotych rocznie.

                                         § 4

Wsparcie finansowe nie będzie udzielane:
a)  na prowadzenie działalności gospodarczej,
b)  na działalność polityczną,
c)  na zadania realizowane już przez inny podmiot ze środków Związku,
d)  na refundację kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o udzieleniu wsparcia na ich realizację.

                                         § 5

1.  Przez okres do 3 lat wsparcie finansowe nie będzie przyznawane podmiotom, które:
a)  nie rozliczyły się ze Związkiem z dotychczasowych zobowiązań,
b)  wykorzystały wsparcie niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Wsparcie finansowe nie będzie udzielane partiom politycznym.

                                         § 6

1. Zarząd Związku dokonuje wyboru przedsięwzięcia, wspieranego przez Związek z uwzględnieniem w szczególności:
a) spełnienia warunków formalno-prawnych wniosku,
b) znaczenia przedsięwzięcia dla realizowanych przez Związek celów,
c) możliwości kontynuacji przedsięwzięcia po jego zakończenie,
d) oceny możliwości realizacji przedsięwzięcia przez podmiot wnioskujący,
e) analizy i oceny wykonania poprzednich przedsięwzięć przez dany podmiot.

2. Zarząd Związku może określić przedsięwzięcia i inicjatywy traktowane w danym, roku jako szczególnie istotne dla realizowanych przez Związek celów i przyznawać dotacje w pierwszej kolejności dla inicjatyw uwzględniających określone priorytety.

3. Przy ustalaniu wysokości przyznanych środków Zarząd uwzględnia w szczególności planowane koszty bezpośrednie realizowanego zadania, środki własne podmiotu, przychody uzyskane przy realizacji zadania.

                                         § 7

Wnioski o dotacje podmioty mogą składać
do 30 kwietnia każdego roku.


                                         § 8

Udzielenie przez Związek wsparcia finansowego wymaga zawarcia umowy, w której określone zostaną:

a) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
b) wysokość dotacji i tryb płatności,
c) tryb kontroli wykonywania zadania,
d) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanych środków,
e) sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania środków lub niewłaściwego wykonania zadania,
f)  forma zewnętrznej informacji o finansowaniu zadania ze środków Związku.

                                         § 9

1. Ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji podmiot dokonuje w okresie 30 dni po upływie przewidzianego umową terminu realizacji zadania.
2. Rozliczenie powinno zawierać:
a) zestawienie faktur i rachunków dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania z uwzględnieniem: numeru i daty wystawienia rachunku (faktury), podmiotu wystawiającego rachunek (fakturę), rodzaju i kwoty wydatku,
b) sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu zawierające: ilość, rodzaj oraz harmonogram zadań; dokumentację fotograficzną, filmową, medialną, opinie odbiorców projektu, sposoby wykorzystania efektów projektu po jego zakończeniu.

                                         § 10

Dotacja udzielona w trybie niniejszej uchwały wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega natychmiastowemu zwrotowi do budżetu Związku.

                                         § 11

Wzór wniosku o dotację stanowiący załącznik do niniejszych zasad podlega publikacji na stronie internetowej Związku (www.zmn.org.pl)

                                         § 12

Zarząd może przyznać dotację na innych zasadach niż określone w niniejszej uchwale w szczególności miastom członkowskim Związku, o ile proponowane zadanie nie może być wykonane zgodnie z zasadami i jest ważne dla realizacji zadań statutowych Związku. Dotyczy to dotacji przyznawanej w sytuacjach losowych, klęsk żywiołowych zwłaszcza powodzi i zagrożeń związanych z wodami dorzecza Wisły. Zmiana nie może dotyczyć § 4 lit. a ,b, § 5 ust. 2 i § 10 zasad.

                                         § 13

Niniejsze zasady nie dotyczą pełnomocnictwa nr 1/2000 udzielonego przez Zarząd Prezesowi Związku w zakresie podejmowania decyzji o wydatkowaniu środków do kwoty 5000 zł. i podpisywania porozumień dotyczących wydatkowanych środków.