WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2005
9.12   Obradował Zarząd ZMN. Zarząd przyjął projekt budżetu ZMN na rok 2006 oraz przyznał dotację w kwocie 5 000 zł Lidze Morskiej i Rzecznej.
25.11   Związek Miast Nadwiślańskich wspólnie z Miastem Nieszawa zorganizował konferencję pt. "Wisła dla wszystkich" z udziałem parlamentarzystów okręgu toruńsko-włocławskiego, przedstawicieli administracji rządowej województwa kujawsko-pomorskiego, prezydentów, burmistrzów, wójtów miast i gmin nadwiślańskich oraz przedstawicieli nauki i instytucji związanych z Wisłą. W czasie spotkania prof. dr hab. Zygmunt Babiński z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosił referat poświęcony wpływowi procesów erozyjnych dna Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku na zmiany środowiska przyrodniczego. Zaprezentowany materiał naukowy potwierdził słuszność i konieczność budowy na dolnej Wiśle zbiornika retencyjnego z prawdziwego zdarzenia, potrzebnego dla przeciwdziałania skutkom powodzi po ewentualnym przerwaniu tamy włocławskiej. Podczas dyskusji uczestnicy konferencji negatywnie ocenili projekt włączenia doliny Wisły do sieci Natura 2000 i tym samym objęcia jej obszarów ścisłą ochroną. Taki krok uniemożliwiłby budowę nowego stopnia wodnego poniżej Włocławka.
Końcowym rezultatem konferencji stało się wypracowanie i przyjęcie stanowiska dotyczącego planów zagospodarowania Wisły i jej dorzecza
4.11   W Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za III kwartały 2005 r. oraz stanowisko Miasta Nieszawa w sprawie programu Natura 2000. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji miastom członkowskim i podmiotom pozazwiązkowym na zadania o charakterze inwestycyjnym w kwocie 21 400 zł. Zaakceptowano tematy prac nadesłane na konkurs na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą. Na konkurs wpłynęły cztery prace magisterskie i dwie doktorskie.
23.09   W Toruniu obradował Zarząd ZMN. Przyjęto sprawozdanie finansowe za I półrocze 2005 r. oraz podsumowano zakończenie akcji "Lato dzieci na Wiśle". W finansowanej przez Związek i organizowanej przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie akcji wzięło udział 1260 dzieci z 16 miast członkowskich. Łącznie wydatkowano 18 633,12 zł z przeznaczonej na ten cel kwoty 25 000 zł. Bolesław Boczkaja skarbnik ZMN oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim uroczyście wręczył prezesowi Związku Miast Nadwiślańskich Tomaszowi Sowińskiemu medal wybity z okazji 680 rocznicy nadania praw miejskich Solcowi oraz album "Solec Kujawski - Portret Miasta".
26.08   Posiedzenie Zarządu ZMN w Toruniu. Zarząd uchwalił przeniesienie środków w kwocie 25 000 zł przeznaczonych w budżecie ZMN na rok 2005 na remont łodzi "Katarzynka" do rezerwy budżetowej.
5.07   Biuro ds. Wdrażania Programu dla Wisły i Współpracy z Miastami Członkowskimi mieszczące się przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie zostało wraz z wszystkimi zasobami przeniesione do siedziby ZMN w Toruniu przy ulicy Podmurnej.
1.07   Obradował Zarząd ZMN. Przyjęto sprawozdanie z realizacji budżetu za I kwartał 2005 r. oraz sprawozdanie z działalności Związku w I półroczu 2005 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetowej na rok 2005 zwiększając kwotę dotacji wiosennych i letnich z 30 000 zł do 41 253 zł. Dokonano także podziału środków w kwocie 25 000 zł przeznaczonych na realizację akcji "Lato dzieci na Wiśle". Zarząd zdecydował przenieść Biuro ds. Wdrażania Programu dla Wisły i Współpracy z Miastami Członkowskimi z Warszawy do Torunia. Uchwałą Zarządu odwołano Mariusza Gajdę ze stanowiska Dyrektora Generalnego Programu dla Wisły. Do czasu powołania nowego dyrektora funkcję tę pełnić będzie Tomasz Sowiński - Prezes Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich.
3-5.06   Odbyły się XLII Regaty Żeglarskie Związku Miast Nadwiślańskich na trasie Toruń - Solec Kujawski - Bydgoszcz, których współorganizatorem i sponsorem był Związek. W regatach wzięło udział 67 jednostek.
13.05   W Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu ZMN. Zarząd przyznał dotacje miastom członkowskim ZMN oraz podmiotom pozazwiązkowym na wiosenne i letnie imprezy związane z Wisłą na łączną kwotę 41 253 zł. Podjął także uchwałę w sprawie przekazania Miastu Toruń zabytkowej łodzi Katarzynka, która ma stanąć na nabrzeżu Wisły jako atrakcja turystyczna. W imieniu Zarządu ZMN prezes Tomasz Sowiński odebrał dyplom oraz statuetkę Szmaragdowej Żyrafy będącej nagrodą przyznaną przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą za czynne wspieranie działalności Ośrodka.
18.03   W Toruniu odbyło się VIII Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich. Walne zatwierdziło sprawozdanie z działalności i gospodarowania finansami w 2004 r. udzielając Zarządowi ZMN absolutorium za ubiegły rok, a także zatwierdziło program działania Związku na 2005 rok Przedstawiciele miast przyjętych w poczet członków zwyczajnych Związku Miast Nadwiślańskich w 2004 r. otrzymali certyfikaty. Laureatom konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą wręczone zostały nagrody. Wypracowano stanowisko w sprawie włączenia "Programu dla Wisły i jej Dorzecza 2020" do "Narodowego Programu Rozwoju na lata 2007-2013" i powołania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
17.03   W Toruniu obradował Zarząd ZMN. Obrady koncentrowały się na przygotowaniach do VIII Walnego Zebrania Członków ZMN. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Związku w roku 2004 oraz program działania na 2005 r. Omówiono organizację XLII Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz. Dla uczczenia 680-tej rocznicy nadania Solcowi Kujawskiemu praw miejskich zaakceptowano pomysł wyznaczenia mety tegorocznej edycji regat w tym właśnie mieście.
14.01   W Toruniu odbyło się pierwsze w roku bieżącym posiedzenie Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji budżetu w 2004 r., rozstrzygnięto konkurs na prace magisterskie o doktorskie tematycznie związane z Wisłą. Powołano Dyrektora Generalnego Programu dla Wisły. Na 18 marca br. został wyznaczony termin VIII Walnego Zebrania Członków ZMN.