WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Założenia programowe
Ważne linki
Program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2006 i kolejne
Krótkookresowe

1. Pilotowanie Programu dla Wisły 2020 w NPR lub innych strategicznych programach rządowych w uzgodnieniach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Środowiska.
2. Udział Związku Miast Nadwiślańskich w przygotowaniu ministerialnej konferencji tzw. okrągłego stołu w Nieszawie w miesiącu maju br. dotyczącej wypracowania decyzji w sprawie budowy stopnia wodnego w Nieszawie, zgodnie z kryteriami unijnymi.
3. V edycja konkursu na prace magisterskie i doktorskie związane tematycznie z Wisłą.
4. Zmiana oraz bieżąca aktualizacja strony ZMN w Internecie.

Średniookresowe

1. Przygotowanie informatora promocyjnego miast członkowskich ZMN.
2. Uczestnictwo w dalszym wdrażaniu Programu dla Wisły 2020.
a) umieszczenie Programu dla Wisły 2020 w nowej wersji programów operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju lub innych strategicznych programach rządowych.
3. Monitoring poczynań instytucji rządowych i samorządowych w zagadnieniach związanych z Wisłą.
4. Udział i wsparcie organizacji XLIII Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz.
5.Współorganizacja i finansowanie VI edycji "Lata dzieci na Wiśle" dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS.
6. Wspieranie nadwiślańskich działań i wydarzeń artystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
7. Współudział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach wodniackich na Wiśle w czasie lata.
8. Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły.

Długookresowe

1. Przedstawienie projektu "ustawy wiślanej" Rządowi i Parlamentowi RP.
2. Prowadzenie konkursów na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą.
3. Prowadzenie promocji Związku oraz Programu dla Wisły 2020 w mediach oraz podczas spotkań za samorządami, a także w zgromadzeniach publicznych z udziałem ZMN.
4. Pozyskiwanie nowych członków zwyczajnych i wspierających ZMN.
5. Udział w projekcie „Bezpieczna Wisła” dla dzieci i młodzieży dotyczącego zasad bezpiecznego wypoczynku nad rzeką.
6. Pomoc w pozyskiwaniu środków dla miast członkowskich na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Wisłą.
7. Funkcjonowanie Biura ds. Wdrażania Programu dla Wisły i Współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN w Toruniu.
8. Podjęcie przygotowań do reaktywowania Flisu Wiślanego na dziesięciolecie ZMN w roku 2007 i obchodów jubileuszowych Związku.
9. Wydanie albumu o Wiśle.
10. Zawarcie porozumienia o współpracy z Ligą Morską i Rzeczną.
11. Wypracowanie długookresowej strategii ZMN na lata 2007-2013.


Uchwała nr 1/2006
Związku Miast Nadwiślańskich
z dnia 31 marca 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich z działalności ZMN w roku 2005.

Na podstawie § 8 ust.3 poz.3 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich IX Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich
uchwala

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich z działalności ZMN w roku 2005.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
IX Walnego Zebrania Członków
Związku Miast Nadwiślańskich


Zygmunt BuraczyńskiUchwała nr 2/2006
Związku Miast Nadwiślańskich
z dnia 31 marca 2006 r.


w sprawi: zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2005 i udzielenia absolutorium Zarządowi ZMN za rok 2005.

Na podstawie § 8 ust.3 poz.3 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich IX Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich
uchwala
§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2005.

§ 2. Po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich z działalności ZMN w roku 2005, sprawozdania z działalności finansowej Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2005 i stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium udziela się absolutorium Zarządowi ZMN za rok 2005.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
IX Walnego Zebrania Członków
Związku Miast Nadwiślańskich


Zygmunt Buraczyński


Uchwała nr 3/2006
Związku Miast Nadwiślańskich
z dnia 31 marca 2006 r.


w sprawie Programu działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2006 i kolejne.

Na podstawie § 8 ust.3 pkt.1 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich IX Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich

uchwala

§ 1. Przyjęcie Programu działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2006 i kolejne stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast Nadwiślańskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
IX Walnego Zebrania Członków
Związku Miast Nadwiślańskich

Zygmunt Buraczyński
Archiwum:
Założenia programowe 2002
Założenia programowe 2003
Założenia programowe 2004
Założenia programowe 2005
Założenia programowe 2007
Założenia programowe 2008
Założenia programowe 2009
Założenia programowe 2010
Założenia programowe 2011
Założenia programowe 2012
Założenia programowe 2013
Założenia programowe 2014