WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
2 marca 2007 r. odbyło się w Toruniu X Jubileuszowe Walne Zebranie Członków ZMN kończące III kadencję Zarządu Związku.
Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2006, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2006 i na wniosek Komisji Rewizyjnej ZMN udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi . Przyjęto program działania na bieżący rok.
Rok 2007 ogłoszono Rokiem Jubileuszowym Związku Miast Nadwiślańskich.

          W części wyborczej X Jubileuszowego Zebrania Członków ZMN delegaci wybrali w głosowaniu tajnym Zarząd Związku Miast Nadwiślańskich oraz Komisję Rewizyjną Związku Miast Nadwiślańskich. Zarząd ZMN ukonstytuował się w następującym składzie: Tomasz Sowiński (Gdańsk) - prezes, Andrzej Szyszko (Warszawa) - wiceprezes, Waldemar Przybyszewski (Toruń) - wiceprezes, Jerzy Borowski ( Sandomierz) - sekretarz, Grzegorz Ryczkowski (Dobrzyń n/ Wisłą) - skarbnik, Zenon Odya (Tczew) - członek Zarządu, Rafał Sobolewski ( Włocławek) - członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej ZMN weszli: Henryk Klusiewicz (Wyszogród) - przewodniczący, Aldona Nocna (Ciechocinek) - wiceprzewodnicząca, Eryk Smulewicz (Płock) - sekretarz, Piotr Dzik (Gdańsk) - członek Komisji, Dariusz Łokietek (Karczew) - członek Komisji.
Członkowie Zarządu minionej kadencji, którzy zakończyli pracę w Zarządzie ZMN otrzymali dyplomy pamiątkowe wraz z replikami Pierścienia Hallera przyznanego Związkowi przez Ligę Morską i Rzeczną 10 lutego 2007 roku. Wyróżnienia te otrzymali: Bogdan Major prezes i wiceprezes Zarządu ZMN I - III kadencji, Bolesław Boczkaja - skarbnik Związku I - III kadencji , Zygmunt Buraczyński - sekretarz ZMN II - III kadencji oraz Zdzisław Bociek - prezes ZMN II kadencji, członek Honorowy Związku Miast  Nadwiślańskich.
W uroczystej części X Jubileuszowego Walnego Zebrania Członków ZMN   wręczono nagrody laureatom V edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą za rok 2006. W konkursie nagrodzono dwie prace magisterskie: Magdaleny Sobieszek (Politechnika Warszawska) pt.: "Koncepcja zagospodarowania Portu Praskiego" oraz Jana Burdzieja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) p.t.: " Zastosowanie numerycznego modelu terenu w badaniach środowiska geograficznego na przykładzie fragmentu doliny Wisły". Obie prace uzyskały II równorzędną nagrodę. Kolejna edycja konkursu została ogłoszona z początkiem 2007 r. Do udziału w konkursie zgłoszono 8 tematów z 6 uczelni.

W roku 2007 Zarząd ZMN odbył 8 posiedzeń. Sześć miało miejsce w Toruniu, dwa pozostałe odbyły się w Sandomierzu i Tczewie na zaproszenie Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Prezydenta Miasta Tczewa. W każdym z wyjazdowych posiedzeń uczestniczyli prezydenci i burmistrzowie miast sąsiedzkich. W Sandomierzu omawiano problemy miast położonych w górnym biegu Wisły, w Tczewie  skupiono się nad zagadnieniami dotyczącymi regionu dolnej Wisły.
Zarząd podejmował decyzje i debatował m.in. na temat realizacji Programu dla Wisły 2020, jego promocji i rozpowszechniania, a także  strategii działań Związku związanych z Programem, jego obsługą oraz kontynuacją.  Prezes Zarządu ZMN jako członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej bierze udział w ostatecznej konstrukcji Programu
Z inicjatywy Związku miasta członkowskie przedłożyły katalog potrzeb i oczekiwań związanych z wdrożeniem Programu dla Wisły 2020 w życie, w odniesieniu do własnych planów inwestycyjnych..
Z dniem 5 listopada 2007 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powierzył Prezesowi Zarządu ZMN pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Programowej "Programu dla Wisły 2020".  W grudniu 2007 Prezes Zarządu ZMN wszedł w skład Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły.
Ponadto delegaci miast ZMN uczestniczyli w regionalnych spotkaniach poświęconych gospodarce wodnej, transportowi rzecznemu i morskiemu, budowie autostrady A1. m.in. w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Pelplinie, Bydgoszczy, Toruniu, Tczewie.
30 listopada w Wyszogrodzie odbyła się konferencja nt. zagospodarowania doliny środkowej Wisły, podczas której nastąpiła prezentacja Programu dla Wisły 2020 w odniesieniu do zadań związanych z ochroną środowiska.. 19 lipca 2007 r. w Tczewie powołano Grupę Partnerską Programu "Zielony Rozwój Doliny Dolnej Wisły". ZMN w tym zgromadzeniu reprezentuje Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya.
W roku 2007 Związek Miast Nadwiślańskich wydał 4 numer z cyklu Wydawnictw ZMN stanowiący zbiór materiałów po konferencji w Tczewie. W połowie roku ukazał się drukiem album "Polska leży nad Wisłą" przygotowany przez Pomorską Oficynę we współpracy z ZMN z rozdziałem poświęconym Związkowi. Do końca roku zgromadzono większość materiału fotograficznego do 5 numeru Wydawnictw ZMN, który zostanie wydany z okazji 10. rocznicy powołania Związku.

             11 maja  br. Zarząd przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody świąt miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca, na łączną kwotę 44.920,00 zł. Dotacje otrzymały następujące imprezy, zadania i projekty:

    •"Polskie tradycje - święto wianków" w Chełmnie,
    •47. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim -                   
    Drwęcą - Wisłą w Chełmnie
    •Ogólnopolski konkurs plastyczny "Wzdłuż Wisły"  dla dzieci i młodzieży
    w Świeciu nad Wisłą
    •V Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe  w Annopolu
    •Spływ kajakowy z okazji "Dni Grudziądza" oraz zakup kajaka
    turystycznego dla Bractwa Wodniaków w Grudziądzu
    •Zakup używanej łodzi wioślarskiej dla Klubu Wioślarskiego "Wisła" w
    Grudziądzu
    •Impreza plenerowa "Noc Świętojańska" oraz V Grudziądzki Konkurs
    Wiedzy o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich dla Miejskiego Ośrodka 
    Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
    •" Miedzy szantami a brzegiem Wisły" dla Fundacji Kultury Ziemi
    Sandomierskiej w Sandomierzu
    •X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Rodzinnej "Familia" Tczew 2007
    •Regaty wioślarskie juniorów  Toruń - Bydgoszcz dla Urzędu Miasta w
    Toruniu
    •Regaty żeglarskie młodzieży "O Toruńską Katarzynkę" dla
    Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Wiking" w Toruniu
    •Obsługa "Dni Włocławka" i "Wianków" oraz patrolowanie Wisły w
    sezonie 2007 dla Miejskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego we
    Włocławku
    •Regaty Żeglarskie Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych dla Yacht
    Clubu ANWIL we Włocławku
   • "Miasto Puławy rzece Wiśle" dla Miasta Puławy
    •Święto Wisły i konkurs wiedzy o Wiśle i miastach nadwiślańskich
    oraz VII Koncert Filharmonii Pomorskiej na Wiśle w Nieszawie

Oprócz wymienionych  dotacji, jak każdego roku Związek Miast Nadwiślańskich był głównym organizatorem i sponsorem XLIV  Regat Żeglarskich Związku Miast Nadwiślańskich na Trasie Toruń - Bydgoszcz, które odbyły się w dniach 25- 27 maja br. W regatach wzięło udział 45 jednostek pływających. Zwycięzcą regat w klasie prezydenckiej została załoga włocławska z Przewodniczącym Rady Miasta Włocławka i członkiem Zarządu ZMN Rafałem Sobolewskim.
16 listopada 2007 r. Zarząd ZMN podjął uchwałę w sprawie udzielenie dotacji głównie na zadania inwestycyjne, zakupy sprzętu wioślarskiego itp. na łączną kwotę 40.910,00 zł. Dotacje przyznano następującym podmiotom:

    •Oddziałowi Miejskiemu PTTK w Toruniu na wydanie specjalnego
    numeru pisma "Pomorze i Kujawy"
    •Ognisku Krzewienia Kultury Fizycznej "Towimor" na modernizację
    przystani jachtowej w Porcie Drzewnym w Toruniu
    •Urzędowi Miasta Torunia na konserwację łodzi "Katarzynka" w
    sezonie zimowym
    •Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu PORT w Toruniu na zakup łodzi
    regatowej
    •Toruńskiemu Klubowi Żeglarskiemu na zakup wyposażenia do łodzi
    klasy "Optymist"
    •Uczniowskiemu Klubowi  Żeglarskiemu WIKING w Toruniu na zakup
    łodzi żaglowej typu "UKS"
    •Urzędowi Miejskiemu w Tczewie na specjalistyczne wyposażenie
    portu rzecznego w Tczewie
    •Klubowi Wioślarskiemu "Wisła" w Grudziądzu na remont otoczenia
    przystani wioślarskiej
    •Yacht Clubowi ANWIL we Włocławku na XXX Jubileuszowe Regaty
    Żeglarskie "Błękitna Wstęga Zalewu Włocławskiego Zarzeczewo 2007"
    (termin jesienny)
    •Stowarzyszeniu Młodych Kreatorów Krajobrazu na Konferencję ELASA
    Polska 2007 "Z biegiem Wisły"

W akcji "Lato dzieci na Wiśle" organizowanej co roku przez Związek Miast Nadwiślańskich we współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Pomocy Społecznej uczestniczyło 1365 dzieci z 16 miast członkowskich ZMN. W ten sposób Związek uatrakcyjnia wakacje dzieci z najuboższych rodzin podejmując  jednocześnie działania edukacyjne.

W czasopiśmie "Ekopartner" stale współpracującym z ZMN ukazały się dwie publikacje autorstwa Prezesa Zarządu na temat zagrożeń dla mieszkańców Włocławka, Nieszawy, Torunia jakie niesie katastrofalny stan stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku oraz na temat projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej "Wody Polskie".
W 2007 r. Zarząd Ligi Morskiej i Rzecznej uhonorował Związek Miast Nadwiślańskich "Pierścieniem Hallera" przyznawanym osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniają się do budowy Polski Morskiej. Wręczenie Pierścieni odbyło się w 87 rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 2007 r. w Pucku.  sporządziła: E. Potarzyńska