WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
            14 marca 2008 r. odbyło się w Toruniu XI Walne Zebranie Członków ZMN. Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2007, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2007 i na wniosek Komisji Rewizyjnej ZMN udzielili absolutorium Zarządowi. Przyjęto program działania na bieżący rok. Delegaci XI Walnego Zebrania ogłosili Stanowisko w sprawie kontynuacji prac nad Programem dla Wisły 2020 z udziałem Związku Miast Nadwiślańskich.
            Rok 2008 był rokiem kończącym obchody 10-lecia Związku Miast Nadwiślańskich.
            W uroczystej części XI Walnego Zebrania Członków ZMN   wręczono nagrody laureatom VI edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą za rok 2007. I nagrodę w konkursie uzyskała praca Marcina Laskowskiego i Marcina Wnuka (Politechnika Warszawska) pt.: „Koncepcja uporządkowania międzywala na warszawskim odcinku Wisły dla zwiększenia przepustowości koryta wód wielkich”. Dwie równorzędne drugie nagrody przyznano pracom Magdaleny Brzeskiej (Uniwersytet Gdański) pt.: „Florystyczna i fitocenotyczna różnorodność obrzeży Wisły między Ostaszewem a Świbnem (Żuławy Wiślane) oraz Artura Marca (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) p.t.: „ Wpływ gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej na potencjał ekologiczny i stan chemiczny rzeki Wisły w gminie Kraków”.
Kolejna edycja konkursu została ogłoszona z początkiem 2008 r. Do udziału w konkursie zgłoszono 3 prace doktorskie oraz 7 prac magisterskich  z 6 uczelni.

26 marca 2008 r. Rada Miejska w Gniewie podjęła uchwałę o przystąpieniu Miasta Gniew do Związku Miast Nadwiślańskich. ZMN liczy obecnie 25 miast członkowskich.
          
W roku 2008 Zarząd ZMN odbył 6 posiedzeń w Toruniu. Zarząd podejmował decyzje i debatował m.in. na temat realizacji Programu dla Wisły 2020, jego promocji i rozpowszechniania, programu strategii działań Związku związanych z Programem, jego obsługą oraz kontynuacją.  Prezes Zarządu ZMN jako członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, a także  Przewodniczący Rady Programowej, bierze udział w ostatecznej konstrukcji Programu. W posiedzeniu Zarządu ZMN w dniu 29 sierpnia 2008 r. w Toruniu wziął udział Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Podczas spotkania omówiono przedstawiony przez Prezydenta projekt zmiany kształtu organizacyjnego regat wzdłuż biegu Wisły.

             9 maja  br. Zarząd przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody świąt miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca, na łączną kwotę 50 tys. zł. Dotacje otrzymały następujące imprezy, zadania i projekty:

    • „Polskie tradycje - święto wianków” w Chełmnie,
    •48. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim -
    Drwęcą - Wisłą Klub Turystów Wodnych w Chełmnie
    •Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły”  dla dzieci i młodzieży
    oraz „Dni średniowiecza - historyczne spotkanie nad Wisłą”  w Świeciu
    nad Wisłą
    •VI Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe  w Annopolu
    •„Solecka Galeria Nadwiślańska” w Solcu Kujawskim
    •Zakup silnika do łodzi motorowej dla Klubu Wioślarskiego „Wisła” w
    Grudziądzu
    •Impreza plenerowa „Noc Świętojańska” oraz VI Grudziądzki Konkurs
    Wiedzy o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich dla Miejskiego Ośrodka
    Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
    •Festiwal Szantowy dla Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej w
    Sandomierzu
    •XI Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia” Tczew 2008
    •Regaty wioślarskie juniorów  Toruń - Bydgoszcz dla Urzędu Miasta w
    Toruniu
    •Regaty żeglarskie młodzieży „O Toruńską Katarzynkę” dla
    Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Wiking” w Toruniu
    •Regaty żeglarskie dla Klubu Sportowo - Turystycznego „Elektryk” w
    Toruniu
    •Zakup sprzętu dla Miejskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego we
    Włocławku
    •X Regaty Żeglarskie Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych oraz VII
    Regaty Żeglarskie „Antałek” dla Yacht Clubu ANWIL we Włocławku
    •„Spotkajmy się na moście” - otwarcie nowego mostu, dla Miasta
    Puławy
    •Święto Wisły i konkurs wiedzy o Wiśle i miastach nadwiślańskich
    oraz VIII Koncert Filharmonii Pomorskiej na Wiśle w Nieszawie
    •„Dni Wisły” w Kazimierzu Dolnym
    •Dni Wisły w Wyszogrodzie

Oprócz wymienionych  dotacji, jak każdego roku Związek Miast Nadwiślańskich był głównym organizatorem i sponsorem XLV  Regat Żeglarskich Związku Miast Nadwiślańskich na Trasie Toruń - Bydgoszcz, które odbyły się w dniach 30 maja - 1 czerwca br. W regatach wzięło udział 38 jachtów i 118 zawodników. Zwycięzcą regat w klasie prezydenckiej została załoga z przedstawicielem Miasta Bydgoszczy.

30 czerwca Związek Miast Nadwiślańskich zorganizował w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu konferencję poświęconą 10. rocznicy powołania ZMN. Patronat nad konferencją objęli: Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Rafał Bruski Wojewoda Kujawsko- Pomorski, Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia, Andrzej Królikowski Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej. W konferencji wzięli udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, założyciele Stowarzyszenia, członkowie dotychczasowych Zarządów Związku, osoby związane z ZMN poprzez swoją pracę, działalność statutową, zainteresowania i pasje. Wiele z tych osób zostało uhonorowanych Krzyżem Związku Miast Nadwiślańskich wybitym z okazji 10-lecia, w uznaniu zasług dla realizacji celów Związku.
28 czerwca zawinął do Torunia „Flis Wiślany 2008” reaktywowany dzięki staraniom ZMN we współpracy z Ligą Morską i Rzeczną. Kadra „Flisa” wzięła udział w obchodach jubileuszowych ZMN.

Po zakończeniu wakacji 2008 podsumowano przebieg letniej akcji „Lato dzieci na Wiśle” organizowanej ze środków ZMN we współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie. W roku 2008 z tej formy letniego wypoczynku skorzystało 1151 dzieci objętych opieką MOPS i MOPR z 17 miast członkowskich Związku. Na ten cel ZMN wydał 26.464,24 zł.
W II turze dotacji związanych z inwestycjami Zarząd ZMN przyznał środki następującym podmiotom:

    •Urzędowi Miasta Nieszawa - na budowę garażu dla łodzi miejskiej przy
    OSP
    •Urzędowi Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą - na koncepcję
    zabezpieczenia skarpy wiślanej
    •Uczniowskiemu Klubowi PORT w Toruniu - na zakup osprzętu do łodzi
    regatowej ISA-407
    •Urzędowi Miasta w Grudziądzu - na rozstrzygnięcie konkursu na
    koncepcję zagospodarowania Błoni Nadwiślańskich
    •Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu - na VI
    Grudziądzki Konkurs Wiedzy  o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich
    •Urzędowi Miasta i Gminy w Wyszogrodzie - na remont terenów
    nadwiślańskich
    •Urzędowi Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim - na remont stanicy
    wodnej „Salina”
    •Urzędowi Miasta i Gminy w Sandomierzu - utworzenie bazy
    sprzętowej do uprawiania turystyki kajakowej na Wiśle
    •Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie - na zakup sprzętu dla
    przystani rzecznej

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 54.780, 72 zł.

Uchwałą Zarządu ZMN z dnia 7 listopada 2008 r. został powołany Centralny Instytut Wisły z siedzibą w Toruniu, którego celem i zadaniem jest m.in. kompleksowe badanie, archiwizacja, propagowanie oraz udostępnianie wiedzy i dorobku związanego z Wisłą i Miastami Nadwiślańskimi. Pierwsze zbiory Instytutu są gromadzone w Biurze ZMN.

15 listopada 2008 r. w Gdańsku zostało zawarte Porozumienie o współpracy na rzecz Morza Bałtyckiego oraz Wisły i jej Dorzecza między Związkiem Miast Nadwiślańskich a Ligą Morską i Rzeczną - wieloletnim partnerem Związku. Porozumienie zakładające połączenie celów i działań podpisano podczas uroczystych obchodów 90 - lecia Ligi Morskiej i Rzecznej.

W roku 2008 Związek Miast Nadwiślańskich przyjął patronat nad:  Regatami żeglarskimi młodzieży „O Toruńską Katarzynkę” (Uczniowski Klub Żeglarski „Wiking” - Toruń), XLV Regatami Żeglarskimi na trasie Toruń - Bydgoszcz (TOZŻ Toruń), 48. Międzynarodowym Spływem Kajakowym Pojezierzem Brodnickim - Drwęcą - Wisłą (Klub Turystów Wodnych - Chełmno).
Związek Miast Nadwiślańskich jest reprezentowany w Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Dolnej, Środkowej i Górnej Wisły.

sporządziła: E. Potarzyńska