WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
            1 marca 2011 r. odbyło się w Toruniu XIV Walne Zebranie Członków ZMN kończące IV kadencję Związku.  Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2010, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2010 i na wniosek Komisji Rewizyjnej ZMN udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. XIV Walne Zebranie Członków ZMN przyjęło m.in. stanowisko w sprawie Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, stanowisko w sprawie budowy stopnia wodnego w Nieszawie oraz wystosowało List otwarty do Premiera RP w sprawie podjęcia ukierunkowanych działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zagrożenia powodziowego zwłaszcza na terenach dotkniętych już klęską powodzi.
            W części wyborczej XIV Zebrania Członków ZMN delegaci wybrali w głosowaniu tajnym Zarząd Związku Miast Nadwiślańskich oraz Komisję Rewizyjną Związku Miast Nadwiślańskich. Zarząd ZMN ukonstytuował się w następującym składzie: Tomasz Sowiński (Gdańsk) - prezes,  Jerzy Borowski ( Sandomierz ) - wiceprezes, Marian Frąckiewicz (Toruń) - wiceprezes, Mirosław Pobłocki (Tczew)  - sekretarz, Aldona Nocna (Ciechocinek) - skarbnik, Wojciech Hetkowski (Płock) - członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej ZMN weszli: Henryk Klusiewicz (Wyszogród) - przewodniczący, Stanisław Wawrzonkoski (Włocławek) - wiceprzewodniczący, Henryk Ruszczyk (Zakroczym) - sekretarz, Lech Latarski (Płock) - członek Komisji, Norbert Mastalerz (Tarnobrzeg) - członek Komisji.
            W uroczystej części XIV Walnego Zebrania Członków ZMN wręczono nagrody laureatom IX edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą za rok 2010.  I nagrodę w konkursie uzyskała praca magisterska Marty Koniczuk (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) pt.: „Misterium natury. Koncepcja zagospodarowania Błoni Nadwiślańskich w Grudziądzu”. Drugą nagrodę jury konkursu przyznało pracy magisterskiej Kingi Stańczuk  (Uniwersytet Warszawski) pt.: „ Wisła w percepcji mieszkańców Warszawy i planach rozwojowych”. Laureatką trzeciej nagrody została Agata Jurga (Politechnika Gdańska) - autorka pracy magisterskiej „Analiza technologiczno - finansowa możliwości rekonstrukcji zabytkowego mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”. Z powodu konieczności ograniczenia wydatków zarząd ZMN zdecydował o rezygnacji z ogłaszania konkursu  w roku 2011.
                Głównym celem działań zewnętrznych Związku nadal pozostaje autorski „Program dla Wisły i jej Dorzecza 2020”, jako dokument o charakterze strategicznym, w ramach którego mogą i powinny być podejmowane wszelkie prace i przedsięwzięcia związane z Wisłą.  Prezes Zarządu ZMN, jako Przewodniczący Rady Programowej Programu Wisła, przygotowywanego przez Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, na podstawie programu Dla Wisły i jej dorzecza 2020, który opracował, ZMN, bierze udział w ostatecznej konstrukcji tego Programu.
Związek jest także współautorem opracowanego w 2011 roku przez Holenderską firmę ECORYS „Programu rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych”, który ze środków Banku Światowego oraz Ministerstwa Infrastruktury został dla MI przygotowany. Jest to kompleksowy program przywrócenia parametryczności śródlądowych dróg wodnych oraz żeglugi śródlądowej, jako istotnego elementu transportu towarowego w Polsce.
22 września 2011 r. Związek Miast Nadwiślańskich podpisał w Szczecinie porozumienie, ze Związkiem Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszeniem na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Ligą Morską i Rzeczną, którego celem jest połączenie sił wspomnianych organizacji w zabieganiu przede wszystkim: o rewitalizacje śródlądowych dróg wodnych, przystani, portów by zapewnić dobre połączenia transportowe miedzy miejscowościami dorzecza Wisły i Odry, a Bałtykiem; rozwój żeglugi towarowej, pasażerskiej i turystycznej oraz rozbudowa nowoczesnej infrastruktury związanej z wodą oraz zachowanie wysokich standardów dbałości o środowisko i czystość wód Bałtyku i wód śródlądowych.
Prezes Zarządu ZMN reprezentuje Związek podczas kolejnych spotkań Krajowego Forum Wodnego oraz jako członek Komitetu Monitorującego, uczestniczy w Porozumieniu Samorządowym w sprawie Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ - Południe.  Bierze udział w posiedzeniach komisji Senatu RP, uczestniczy z prelekcjami i wykładami na forach gospodarczych w tym organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w  Gdańsku 27.09.2011 roku - Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna na przykładzie Pomorza, gdzie wygłosił referat Problematyka prawna i kompetencyjna gospodarki wodnej w Polsce oraz jej konsekwencje dla Województwa Pomorskiego”.
Ponadto członkowie Zarządu ZMN uczestniczyli w spotkaniach i konsultacjach dotyczących planów gospodarowania wodami krajowymi i międzynarodowymi, planów i strategii zagospodarowania przestrzennego kraju, posiedzeniach komisji sejmowych, lokalnych obchodach Święta Wisły, posiedzeniach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, gdzie są delegatami.  19 grudnia 2011 r. Prezes Zarządu ZMN został powołany przez Prezesa Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w skład Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły.
            Związek Miast Nadwiślańskich opiniował także projekty licznych aktów prawnych, strategii, i planów, które miały związek z jego statutową działalnością, wspierając także samorządy swoimi opiniami, głosem i stanowiskami, w tym samorządy województw obejmujących dorzecze Wisły.
             27 maja  Zarząd przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody świąt miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca, na łączną kwotę ponad 22 tys. zł. Dotacje otrzymały następujące imprezy, zadania i projekty:

    •„Polskie tradycje - święto wianków” w Chełmnie,
    •Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe w Annopolu
    •Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Puławach
    •Regaty wioślarskie juniorów  Toruń - Bydgoszcz
    •51. Międzynarodowy Rodzinny Spływ Kajakowy Pojezierzem
    Brodnickim - Drwęcą - Wisłą Klub Turystów Wodnych w Chełmnie
    •Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły”  dla dzieci i młodzieży
    oraz „Dni średniowiecza - historyczne spotkanie nad Wisłą”  w Świeciu
    nad Wisłą
    •IX Grudziądzki Konkurs Wiedzy o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich
    •Spływ kajakowy Wisłą z okazji „Dni Grudziądza”
    •Spływ kajakowy szlakiem zamków krzyżackich w Gniewie
    •Regaty na Wiśle burmistrzów miast sąsiadujących z Tarnobrzegiem
    •Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych w Tczewie oraz V
    Nadwiślańskie Spotkania Regionalne
    •Regaty Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego WIKING  oraz zakup 
    sprzętu pływającego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego PORT
    •Realizację programu „Bezpieczna Wisła” przez WOPR w Tczewie
    •Przygotowanie do sezonu letniego sprzętu Miejskiego Wodnego
    Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
    •Święto Wisły oraz koncert filharmoników na Wiśle w Nieszawie

Kontynuując doroczną akcję „Lato dzieci na Wiśle” Zarząd Związku przeznaczył 26 tys. zł na realizację rejsów na Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS. W sumie z wakacyjnych rejsów po Wiśle  skorzystało 896 dzieci z 18 miast członkowskich Związku.
W 2011 roku Związek Miast Nadwiślańskich przyjął patronat nad:   Międzynarodowym Spływem Kajakowym Pojezierzem Brodnickim - Drwęcą - Wisłą (Klub Turystów Wodnych - Chełmno) .
Obecnie Związek Miast Nadwiślańskich tworzą 24 miasta członkowskie. W roku 2011 z członkostwa w ZMN zrezygnowało Miasto Stołeczne Warszawa, a nowym członkiem zwyczajnym Związku zostało Miasto Tarnobrzeg.
W minionym roku Związek Miast Nadwiślańskich stracił Pana Antoniego Nawrockiego burmistrza Miasta Solec Kujawski. Miasto reprezentowane przez Pana Antoniego Nawrockiego należy do  członków - założycieli Związku, a jego nieodżałowanego burmistrza wspominamy jako Osobę  aktywną i twórczą  w realizacji celów Związku. 


sporządziła: E. Potarzyńska