WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
            30 marca 2012 r. odbyło się w Toruniu XV Walne Zebranie Członków ZMN. Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2011, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2011 i na wniosek Komisji Rewizyjnej ZMN udzielili absolutorium Zarządowi. Doroczne spotkanie Delegatów Związku, oprócz rozliczenia zarządu z efektów pracy za miniony rok oraz ustalenia założeń programowych na rok 2012, służyło także wymianie informacji między miastami o poczynionych inwestycjach, planach związanych z wykorzystaniem Wisły, kondycji samorządów. Związek Miast Nadwiślańskich  w osobach jego przedstawicieli obecnych 30 marca w Toruniu, zobowiązał się do „udzielania wsparcia podmiotom aktywnie uczestniczącym w realizacji zadań przewidzianych Statutem Związku”. Jednym z tych zadań są starania o  budowę stopnia wodnego w Nieszawie, które Związek podejmuje od kilku już lat.
            Głównym celem działań zewnętrznych Związku nadal pozostaje autorski „Program dla Wisły i jej Dorzecza 2020”, jako dokument o charakterze strategicznym, w ramach  którego mogą i powinny być podejmowane wszelkie prace i przedsięwzięcia związane z Wisłą.
ZMN w r. 2012 został partnerem społecznym projektu badawczego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” realizowanego przez Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie główny zasób informacji powstał w oparciu o samorządy, w tym miast zrzeszonych w Związku Miast Nadwiślańskich. W kwietniu 2013 r. w Gdańsku odbędzie się II Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego. 
Związek jest także współautorem opracowanego w 2011 roku przez Holenderską firmę ECORYS „Programu rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych”, który ze środków Banku Światowego oraz Ministerstwa Infrastruktury został dla MI przygotowany. Jest to kompleksowy program przywrócenia parametryczności śródlądowych dróg wodnych oraz żeglugi śródlądowej, jako istotnego elementu transportu towarowego w Polsce.
5 marca 2012 r. między Marszałkami Województw: Pomorskiego, Kujawsko - Pomorskiego i Mazowieckiego został podpisany list intencyjny w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk - Bydgoszcz - Toruń - Warszawa. Koordynację działań w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz rewitalizacji MDW E40 sygnatariusze powierzyli Województwu Kujawsko - Pomorskiemu. Przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego działa zespół doradczy ds. rewitalizacji dróg wodnych, w którym Związek Miast Nadwiślańskich aktywnie uczestniczy.
Związek Miast Nadwiślańskich ściśle współdziała ze Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz Ligą Morską i Rzeczną, na mocy ubiegłorocznego porozumienia, którego celem jest połączenie sił wspomnianych organizacji w zabieganiu przede wszystkim: o rewitalizację śródlądowych dróg wodnych, przystani, portów, by zapewnić dobre połączenia transportowe miedzy miejscowościami dorzecza Wisły i Odry a Bałtykiem; rozwój żeglugi towarowej, pasażerskiej i turystycznej, oraz rozbudowę nowoczesnej infrastruktury związanej z wodą i zachowanie wysokich standardów dbałości o środowisko i czystość wód Bałtyku i wód śródlądowych.
We wrześniu 2012 r. ZMN był jednym z wystawców na Międzynarodowych Targach Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu ”WATERWYS”2012. Stoisko ZMN obejmowało przede wszystkim promocję miast członkowskich Związku na bazie przekazanych przez miasta materiałów. Podczas konferencji towarzyszącej targom  prezes ZMN. Wygłosił referat p.t.:„ Wisła  jako istotny element korytarza transportowego Północ - Południe, który spotkał się z żywą i pozytywną reakcją uczestników konferencji.
Prezes Zarządu ZMN reprezentuje Związek podczas kolejnych spotkań Krajowego Forum Wodnego oraz jako członek Komitetu Monitorującego, uczestniczy w Porozumieniu Samorządowym w sprawie Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ - Południe, wchodzi w skład Rady Programowej projektu „Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego” (od Warszawy do Morza Bałtyckiego), bierze udział w posiedzeniach komisji Senatu RP, uczestniczy z prelekcjami i wykładami na forach gospodarczych.
Ponadto członkowie Zarządu ZMN uczestniczyli w spotkaniach i konsultacjach dotyczących planów gospodarowania wodami krajowymi i międzynarodowymi, planów i strategii zagospodarowania przestrzennego kraju, posiedzeniach komisji sejmowych, lokalnych obchodach Święta Wisły, posiedzeniach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, gdzie są delegatami. Prezes Zarządu ZMN dr Tomasz Sowiński wchodzi w skład Rady Gospodarki Regionu Wodnego Dolnej Wisły, wiceprezes Zarządu ZMN Jerzy Borowski - Burmistrz Miasta Sandomierza, reprezentuje Związek w Radzie Gospodarki Regionu Wodnego Górnej Wisły.
            Związek Miast Nadwiślańskich opiniował także projekty licznych aktów prawnych, strategii, i planów, które miały związek z jego statutową działalnością, wspierając także samorządy swoimi opiniami, głosem i stanowiskami, w tym samorządy województw obejmujących dorzecze Wisły.
             1 czerwca  Zarząd przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody świąt miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca, na łączną kwotę ponad 30 tys. zł. Dotacje otrzymały następujące imprezy, zadania i projekty:

    •„Polskie tradycje - święto wianków” w Chełmnie,
    •„Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe” w Annopolu
    •„Dni inwestycji miejskich” w Puławach
    •Regaty wioślarskie juniorów  Toruń - Bydgoszcz
    •52. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim -
    Drwęcą - Wisłą Klub Turystów Wodnych w Chełmnie
    •Spływ kajakowy Wisłą z okazji „Dni Grudziądza”
    •Wznowienie przewodnika „Turystyka wodna w Grudziądzu”
    •Spływ kajakowy szlakiem zamków krzyżackich w Gniewie
    •Impreza „Wianki 2012” w Płocku
    •VI Nadwiślańskie Spotkania Regionalne w Tczewie
    •Publikacja: „Związki Ziemi Tczewskiej z Wisłą”
    •Regaty Żeglarskie Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego WIKING w
    Toruniu
    •Długodystansowe Regaty Żeglarskie na trasie Toruń - Bydgoszcz
    •Poprawa bezpieczeństwa na Bulwarze Filadelfijskim nad Wisłą w
    Toruniu
    •Obchody 90. Rocznicy utworzenia Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej
    w Toruniu
    •Festyn „Wisła łączy” w Dobrzyniu n/ Wisłą
    •Impreza „Dookoła wody Festiwal” w Sandomierzu
    •Realizacja programu „Bezpieczna Wisła” przez WOPR w Tczewie
    •Realizacja programu „Zalew  Włocławski - bezpieczne miejsce
    wypoczynku” przez WOPR we Włocławku

Kontynuując doroczną akcję „Lato dzieci na Wiśle” Zarząd Związku przeznaczył 26,7 tys. zł na realizację rejsów na Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS. W sumie z wakacyjnych rejsów po Wiśle  skorzystało 831 dzieci z 16 miast członkowskich Związku.
W 2012 roku Związek Miast Nadwiślańskich przyjął patronat nad:   Międzynarodowym Spływem Kajakowym Pojezierzem Brodnickim - Drwęcą - Wisłą (Klub Turystów Wodnych - Chełmno) .
Obecnie Związek Miast Nadwiślańskich tworzą 24 miasta członkowskie.


sporządziła: E. Potarzyńska