WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2012
14.12   W Senacie RP zwołano otwarte posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej poświęcone zagadnieniom zagospodarowania Dolnej Wisły. Posiedzenie zwołano z inicjatywy senator RP prof. Jadwigi Rotnickiej - przewodniczącej zespołu i Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Obecni byli przedstawiciele miast członkowskich Związku.
12.12   W Przysieku pod Toruniem obradował zespół doradczy Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego ds. rewitalizacji dróg wodnych. W spotkaniu brał udział wiceprezes Zarządu ZMN.
11.12   W Toruniu zebrał się Zarząd ZMN. Obradowano nad projektem budżetu na rok 2013. Zarząd podsumował też  akcję „Lato dzieci na Wiśle” - w wakacyjnych rejsach organizowanych we współpracy z MOPS i MOPR w miastach członkowskich Związku wzięło udział 841 dzieci wraz z opiekunami  w 16 ośrodkach. Z budżetu ZMN na ten cel wydano 20.304,49 zł. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyszłorocznego dotowania rejsów - dotacja dla każdego z miast, niezależnie od wysokości składki członkowskiej, nie będzie niższa niż jeden tysiąc złotych. Ustalono, że XVI Walne Zebranie Członków ZMN odbędzie się w Toruniu 19 marca 2013 r.
13-14.11   Marek Kamiński  wraz z jego Fundacją zorganizował w Warszawie II Konferencję Wisła XXI wieku pt.: „Wisła w turystyce i zrównoważonej energetyce” . ZMN współpracuje z Fundacją Marka Kamińskiego.
19-21.09   Związek Miast Nadwiślańskich uczestniczył w Międzynarodowych Targach i Konferencji Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays 2012. Na wykupionym przez Związek stoisku prezentowano  dorobek i osiągnięcia minionych kilkunastu lat oraz prowadzono promocję miast członkowskich w oparciu o dostarczone przez nie materiały.  Podczas konferencji poświęconej turystyce wodnej prezes  zarządu ZMN wygłosił referat pt.: „Wisła jako istotny element korytarza transportowego Północ - - Południe”, który zyskał pozytywny odbiór uczestników. 
lipiec - sierpień   Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie realizują wakacyjne rejsy dzieci po Wiśle w oparciu o dotacje z ZMN na ten cel.
28.07   Z Chełmna wystartował 52 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim - Drwęcą Wisłą organizowany przez   Klub Turystów Wodnych. Impreza każdego roku otrzymuje dotację ze Związku, który sprawuje honorowy patronat nad imprezą.
23.07 - 13.08   Obchodzono XXVI Dni Dobrzynia nad Wisłą . W programie znalazły się m.in.: rajd rowerowy po Ziemi Dobrzyńskiej, mecz piłki nożnej, zawody wędkarskie  o puchar Burmistrza, festyn. Obchody zakończył koncert w wykonaniu Michała Dzięcielewskiego.
23.06   Rozegrano 47 Długodystansowe Regaty Żeglarskie Związku Miast Nadwiślańskich na trasie  Toruń - Bydgoszcz. W klasie samorządowej zwyciężyła toruńska załoga jachtu „Andżela” z zastępcą Prezydenta Miasta Torunia Leonem Szubą.  W regatach uczestniczyły 22 jednostki i 60 zawodników. W wieczór poprzedzający regaty odbył się festyn żeglarski  adresowany do mieszkańców miasta.

W Annopolu przygotowano „IX Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe”, na które mieszkańców miasta zaprosili Burmistrz oraz Centrum Kultury.  W konkursach zaprezentowano pieśni obrzędowe i wianki. Atrakcja wieczoru był występ zespołu „Roma”.
1.06   W Wyszogrodzie obradował Zarząd ZMN. Wyjazdowe posiedzenie Zarządu związane było z uroczystością otwarcia Muzeum Wisły w tym mieście. W oficjalnej części posiedzenia wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród oraz Przewodniczący rady Miasta i Gminy. Pokazano film promujący Wyszogród i jego walory turystyczne.
W roboczej części posiedzenia Zarząd rozpatrywał wnioski o dotacje na letnie i wiosenne imprezy związane z Wisłą. Złożono 20 wniosków, łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 28.660,00 zł. Miasta otrzymają dotacje po rozliczeniu zaplanowanych imprez i zadań. Kolejną decyzję związaną z finansami Zarząd podjął rozdzielając 26 tys. zł pomiędzy miasta członkowskie na realizację letnich rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPS i MOPR we współpracy z tymi Ośrodkami.
27.05 - 9.06   Odbyły się „Dni Wisły” w Kazimierzu Dolnym. Organizatorem jest Muzeum Przyrodnicze. Dni Wisły obchodzono głównie podczas imprez plenerowych: wycieczek tematycznych, pikników, rejsów statkiem, pokazów i filmów, rajdów, spływów. Zorganizowano m.in. rajd „Między promami” z Kazimierza  do  Janowca ( miasta członkowskiego ZMN). Największą atrakcją krajobrazu tych okolic  jest Małopolski Przełom Wisły.
28.04   W Dobrzyniu n/Wisłą otwarto wystawę malarstwa architektów „Wisła łączy”. Wystawa przygotowana przez Dom Kultury ŻAK pod auspicjami Warszawskiego Oddziału SARP ma charakter „kroczący” od ujścia Wisły do Bałtyku. Wystawy w kolejnych miastach prezentują dorobek plenerów nadwiślańskich.
12.04   ZMN wziął udział w spotkaniu Rady Programowej projektu turystyczno - rekreacyjnego "Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego", której jest członkiem. Projekt ma na celu działania promocyjne strefy rozwojowej wzdłuż szlaku wodnego, dróg i zbiorników wodnych w Polsce: Kanał Augustowski. Biebrza, Narew, Wisła, Nogat, Zalew Wiślany oraz za granicą: drogi wodne łączące Zalew Kaliningradzki z Zalewem Kurońskim, Niemen. Szlak Stefana Batorego miałby tworzyć zamknięta pętlę dróg wodnych wykorzystywanych dla celów turystycznych, rekreacyjnych oraz transportowych. Uczestnicy spotkania podjęli uchwałę w sprawie opracowania programu dla Wisły i jej dorzecza do roku 2032. Dla przypomnienia: Związek Miast Nadwiślańskich opracował w całości zorganizowany i sfinansowany przez ZMN "Program dla Wisły i jej Dorzecza 2020".

W Toruniu odbyło się posiedzenie Rady Programowej  projektu : „Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego”. Prezes Zarządu ZMN wchodzi w skład Rady projektu.
24.03   W Świeciu n/ Wisłą wręczono statuetki Szmaragdowej Żyrafy przyznawanej corocznie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji za „wspieranie i promowanie życia kulturalnego”. ZMN jest laureatem Szmaragdowej Żyrafy z 2005 r.
21.03   XV Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich zgromadziło komplet delegatów z 24 miast członkowskich ZMN. Na przewodniczącego obrad wybrano wiceprezesa Zarządu Związku Mariana Frąckiewicza. Prezes Zarządu ZMN dr Tomasz Sowiński złożył sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok ubiegły. Do najważniejszych wydarzeń 2011 r. zaliczył podpisanie wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi Porozumienia Szczecińskiego uprawniającego sygnatariuszy do opiniowania wszelkich aktów prawnych, przedsięwzięć, inicjatyw związanych z gospodarką wodną. Skarbnik ZMN Aldona Nocna przedstawiła sprawozdanie z gospodarowania finansami Związku w roku ubiegłym. Oba sprawozdania zostały przyjęte w głosowaniu. Na wniosek Komisji Rewizyjnej wysoko oceniającej działalność merytoryczną i finansową Związku Zarząd ZMN otrzymał jednogłośnie absolutorium za 2011 rok.

Delegaci zebrani na XV Walnym spotkaniu miast członkowskich uchwalili program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok bieżący. Wśród zadań i celów przewidzianych do realizacji umieszczono zapis o udzielaniu wsparcia podmiotom aktywnie uczestniczącym w realizacji zadań przewidzianych Statutem Związku. Związek postanowił również wziąć udział w konsultacjach prowadzonych przez koncern ENERGA w sprawie lokalizacji i budowy stopnia wodnego między Włocławkiem a Nieszawą. Na wniosek pełnomocnika Burmistrza Zakroczymia ZMN wesprze inicjatywę zakupu i remontu szalupy ratunkowej z MS "Stefan Batory" dla potrzeb promocyjnych. Związek Miast Nadwiślańskich ponownie postuluje pilna potrzebę powołania Ministerstwa Gospodarki Wodnej.
5.03   Marszałkowie Województw: Pomorskiego, Kujawsko- Pomorskiego, Mazowieckiego podpisali List intencyjny w sprawie woli współpracy  przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Drogi Wodnej E - 40 na odcinku Gdańsk - Bydgoszcz- Toruń - Warszawa.  Koordynację w zakresie podejmowania inicjatyw  na rzecz rewitalizacji  E-40 powierzono Województwu Kujawsko - Pomorskiemu projektu. Przy Marszałku Województwa Kujawsko -Pomorskiego działa zespól doradczy ds. rewitalizacji dróg wodnych, którego członkiem jest Prezes Zarządu ZMN.