WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
            19 marca 2013 r. odbyło się w Toruniu XVI Walne Zebranie Członków ZMN. Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2012, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2012 i na wniosek Komisji Rewizyjnej ZMN udzielili absolutorium Zarządowi. W prezentacji prezesa Zarządu ZMN przygotowanej na XVI Walne Zebranie Członków „Wisła jako istotny element korytarza transportowego Północ - Południe” dr Tomasz Sowiński wskazywał na konieczność odnowienia gospodarki wodnej w Polsce, a szczególnie transportu wodnego jako najtańszego, najbardziej ekologicznego i pożądanego, także ze względów społecznych, środka transportu. Związek Miast Nadwiślańskich optuje za powstaniem Kaskady Dolnej Wisły składającej się co najmniej z trzech stopni wodnych: jednego w województwie kujawsko - pomorskim i dwóch w województwie pomorskim dostarczających taniej energii równej mocy elektrowni jądrowej oraz za przywróceniem do życia międzynarodowych dróg wodnych E-40 i E-70.
W specjalnej uchwale XVI Walnego Zebrania Członków ZMN zaproponowano powołanie komisji trójstronnej ds. rewitalizacji Wisły złożonej z przedstawicieli Rządu RP, samorządów i organizacji pozarządowych. Do zadań programowych na rok 2013 włączono inicjatywę Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego zorganizowania wspólnego z ZMN sympozjum: „Wisła jako czynnik aktywizujący rozwój województwa kujawsko - pomorskiego”.
18 maja odbyły się 48 Długodystansowe Regaty Związku Miast Nadwiślańskich na trasie Toruń - Solec Kujawski, w których wzięło udział 13 jednostek wraz z 42. zawodnikami. W kategorii samorządowej zwyciężyła załoga z Grudziądza z wiceprezydentem Markiem Sikorą. W tym samym terminie w Toruniu rozegrano Regaty Żeglarskie o Puchar Prezesa Związku Miast Nadwiślańskich, w których uczestniczyli najmłodsi żeglarze skupieni w Uczniowskim Klubie Żeglarskim WIKING. Imprezą towarzyszącą Świętu Miasta Torunia 22 czerwca były regaty ósemek żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Torunia, w których zwyciężyła załoga toruńska.
Wielka akcja medialna zapoczątkowana przez gdański „Dziennik Bałtycki” na rzecz przywrócenia żeglugi i transportu na Wiśle oraz ustanowienia jednej instytucji odpowiedzialnej za rozwój dróg śródlądowych w Polsce pn. „Po drugie - autostrada wodna na Wiśle” zyskała aktywnego partnera w ZMN. 3 czerwca z inicjatywy redaktora naczelnego popularnego dziennika oraz marszałka pomorskiego przygotowano konferencję, podczas której wystąpił prezes Zarządu ZMN. Dr Tomasz Sowiński został powołany na członka komitetu założycielskiego Pomorskiego Klastra Rzecznego. Z inicjatywy ZMN akcja „Dziennika Bałtyckiego” została rozszerzona na wszystkie miasta nadwiślańskie, w tym przynależące do Związku. ZMN zaapelował o wypełnianie kuponów adresowanych do Premiera RP i nadsyłanie ich do siedziby Związku oraz ogłosił konkurs dla miast, które najliczniej wezmą   udział w akcji. 
Opowiadając na zaproszenie Marszalka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Związek przyjął rolę partnera wspierającego warsztaty terenowe „Rzeki dla regionów - czy stać nas na projekty cywilizacyjne” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy i na trasie wodnej do Solca Kujawskiego 22 czerwca. Prezes Zarządu ZMN przygotował projekt stanowiska w sprawie aktywizacji gospodarczej rzeki Wisły, które zostało przyjęte w części sympozjalnej warsztatów. Jednocześnie w imieniu Związku złożył deklarację o przystąpieniu ZMN do formującego się Pomorskiego Klastra Wodnego.  W warsztatach uczestniczyły miasta członkowskie Związku regionu kujawsko - pomorskiego. Debata panelowa pod tym samym tytułem, która odbyła się we wrześniu, stanowiła kontynuację warsztatów terenowych. Moderatorem dyskusji poświęconej masterplanom dla Wisły i Odry w kontekście zmiany prawa wodnego był prezes zarządu ZMN.
             10 czerwca  Zarząd przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody świąt miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca, na łączną kwotę ponad 22 tys. zł. Dotacje otrzymały następujące imprezy, zadania i projekty:

    •Regaty wioślarskie juniorów Toruń - Bydgoszcz
    •53. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim -
    Drwęcą - Wisłą Klub Turystów Wodnych w Chełmnie
    •Spływ kajakowy Wisłą z okazji „Dni Grudziądza”
    •Spływ kajakowy szlakiem zamków krzyżackich w Gniewie
    •Impreza „Wianki 2013” w Płocku
    •Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły” w Świeciu nad Wisłą
    •Regaty Żeglarskie Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego WIKING w
    Toruniu
    •Długodystansowe Regaty Żeglarskie na trasie Toruń - Solec Kujawski
    •Poprawa bezpieczeństwa na Bulwarze Filadelfijskim nad Wisłą w
    Toruniu
    •Festyn „Wisła łączy” w Dobrzyniu n/ Wisłą
    •XXXIV Dni Wisły w Wyszogrodzie
    •Impreza „Dookoła wody Festiwal” w Sandomierzu
    •Realizacja programu „Obchody Dni Ziemi Tczewskiej” przez WOPR w
    Tczewie
    •Realizacja programu „Zalew Włocławski - bezpieczne miejsce
    wypoczynku” przez WOPR we Włocławku
    •Realizacja programu „Wisłą!” przez  ZHR w Krakowie

10 - 11 lipca obradował w Elblągu I Sejmik Żeglugi Śródlądowej. Pod inicjatywą powołania Sejmiku podpisał się ZMN wraz z setką pozostałych organizacji i instytucji uznających forum współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie żeglugi śródlądowej za niezbędne dla rozwoju dróg wodnych w Polsce. Związek reprezentował Prezes ZMN wygłaszając referat programowy.
            Została odnowiona idea Wiślanej Trasy Rowerowej, zainicjowana przed kilkoma laty przy aktywnym współudziale ZMN - 7 sierpnia w Grudziądzu marszałkowie ośmiu województw w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, podpisali deklarację na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. Otwarcie szlaku zaplanowano na wiosnę 2014 r. Związek reprezentował Prezes ZMN.
            18 - 20 września Toruniowi i Bydgoszczy powierzono rolę I Konwentu Marszałków w regionie kujawsko - pomorskim. Jeden z trzech dni konwentu poświęcono gospodarce wodnej i związanej z nią zagadnieniom. Owocem debaty nt. stanu i perspektyw rozwoju śródlądowych dróg wodnych, koniecznym reformom legislacyjnym oraz zarzadzania wodami, którą prowadził prezes zarządu ZMN dr Tomasz Sowiński, było Stanowisko Konwentu Marszalków do założeń ustawy Prawo Wodne.
            15 października Prezes ZMN wziął udział, zabierając glos, w posiedzeniu seminaryjnym Komisji Środowiska Senatu RP nt.: „Sytuacja żeglugi śródlądowej w Polsce oraz warunki i możliwości jej rozwoju”.
             Kontynuując doroczną akcję „Lato dzieci na Wiśle” Zarząd Związku przeznaczył 26,5 tys. zł na realizację rejsów na Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS. Z wakacyjnych rejsów skorzystało 762 dzieci Wiśle wraz z opiekunami z 16 miast członkowskich ZMN. Najniższa kwota refundacji na ten cel wynosiła 1 tys. zł.
Związek Miast Nadwiślańskich prowadzi nadali stałą współpracę ze swoimi partnerami: Ligą Morską i Rzeczną, Związkiem Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszeniem „Szlak Wodny im. Stefana Batorego”, Stowarzyszeniem Miast Autostrady Bursztynowej, Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich mając na uwadze wspólne cele i działania na rzecz odnowy dróg wodnych w Polsce. Obecnie Związek uczestniczy w przygotowaniu Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk kontynuując i rozwijając założenia przyjęte w Porozumieniu Samorządowym dla Korytarza Bałtyk - Adriatyk z 14 listopada 2003 r.
Prezes Zarządu ZMN reprezentuje Związek podczas kolejnych spotkań Krajowego Forum Wodnego oraz jako członek Komitetu Monitorującego, a także Regionalnej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły, uczestniczy w Porozumieniu Samorządowym w sprawie Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ - Południe, wchodzi w skład Rady Programowej projektu „Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego”, jest członkiem Zespołu doradczego ds. rewitalizacji dróg wodnych przy Marszałku Województwa Kujawsko - Pomorskiego, bierze udział w posiedzeniach komisji i zespołów Senatu RP.
Ponadto członkowie Zarządu ZMN uczestniczyli w spotkaniach i konsultacjach dotyczących planów gospodarowania wodami krajowymi i międzynarodowymi, planów i strategii zagospodarowania przestrzennego kraju, posiedzeniach komisji sejmowych, lokalnych obchodach Święta Wisły, posiedzeniach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, gdzie są delegatami. Prezes Zarządu ZMN dr Tomasz Sowiński wchodzi w skład Rady Gospodarki Regionu Wodnego Dolnej Wisły, wiceprezes Zarządu ZMN Jerzy Borowski - Burmistrz Miasta Sandomierza, reprezentuje Związek w Radzie Gospodarki Regionu Wodnego Górnej Wisły.
      Związek Miast Nadwiślańskich opiniował także projekty licznych aktów prawnych, strategii, i planów, które miały związek z jego statutową działalnością, wspierając także samorządy swoimi opiniami, głosem i stanowiskami, w tym samorządy województw obejmujących dorzecze Wisły.

W  2013 roku Związek Miast Nadwiślańskich przyjął patronat nad 53 Międzynarodowym Spływem Kajakowym Pojezierzem Brodnickim - Drwęcą - Wisłą organizowanym przez Klub Turystów Wodnych w Chełmnie.
Obecnie związek Miast Nadwiślańskich skupia 24 miasta członkowskie.


sporządziła: E. Potarzyńska