WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2013
27.10   W Płocku obradował Zarząd ZMN. Omówiono sprawy bieżące oraz budżetowe, wymieniono informacje. Zarząd spotkał się także z wiceprezydentem Miasta Płocka Romanem Siemiątkowskim oraz obejrzał prezentację: "Wisła - Przystanek Płock".
15.10   Na zaproszenie Przewodniczącej Komisji senator Jadwigi Rotnickiej Prezes Zarządu ZMN uczestniczył w posiedzeniu Komisji Środowiska Senatu RP. Porządek posiedzenia obejmował 1 temat: "Sytuacja żeglugi śródlądowej w Polsce oraz warunki i możliwości jej rozwoju". W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu ZMN podkreślił m.in. pilną potrzebę powołania jednego resortu zarządzającego całością gospodarki wodnej w Polsce.
18-20.09   Toruniowi i Bydgoszczy powierzono rolę gospodarzy I Konwentu Marszałków RP w regionie kujawsko - pomorskim. Gospodarce wodnej i związanym z nią zagadnieniom poświęcono jeden z trzech dni Konwentu. Owocem debaty nt. stanu i perspektyw rozwoju śródlądowych dróg wodnych, koniecznych reform legislacyjnych oraz zarządzania wodami, którą prowadził prezes Zarządu ZMN dr Tomasz Sowiński było Stanowisko Konwentu marszałków do założeń ustawy Prawo wodne.
10.09   W Toruniu obradował Zarząd ZMN. Przyjęto sprawozdania z działalności merytorycznej i gospodarowania finansami z I półrocze 2013 r. Ustalono ,że kolejne posiedzenie Zarządu ZMN odbędzie się w Sandomierzu.
10.09   Druga debata panelowa "Rzeki dla regionów - czy stać nas na projekty cywilizacyjne" stanowiła kontynuację warsztatów trenowych, które odbyły się 22 czerwca w Bydgoszczy. Moderatorem dyskusji poświęconej masterplanom dla Wisły i Odry w kontekście zmiany Prawa wodnego był prezes Zarządu ZMN dr Tomasz Sowiński.
7.08   W Grudziądzu odnowiono projekt trasy rowerowej wzdłuż Wisły. Autorką projektu wykorzystania wiślanych szlaków dla turystyki rowerowej jest europosłanka Grażyna Staniszewska. W obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 7 marszałków podpisało deklarację współpracy na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych.
10-11.07   W Elblągu obradował I Sejmik Żeglugi Śródlądowej. Pod inicjatywą powołania Sejmiku podpisał się ZMN wraz ze 100 pozostałymi organizacjami i instytucjami, które uznały forum współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie żeglugi śródlądowej za niezbędne dla rozwoju dróg wodnych w Polsce. Kolejne sesje Sejmiku Żeglugi Śródlądowej będą się odbywały w różnych miastach.
22.06   Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy i w podróży statkiem do Solca Kujawskiego odbyły się warsztaty terenowe:"Rzeki dla regionów - czy stać nas na projekty cywilizacyjne". Partnerem wspierającym organizację warsztatów był Związek Miast Nadwiślańskich. W warsztatach uczestniczyły miasta członkowskie Związku regionu - kujawsko pomorskiego. W części referatowej spotkania uczestnicy spotkania przyjęli projekt Stanowiska w sprawie gospodarczej aktywizacji rzeki Wisły, w części warsztatowej - List intencyjny w sprawie utworzenia Kujawsko - Pomorskiego Klastra Wodnego.
22.06   Ósemka żeglarska z Torunia zwyciężyła w Regatach ósemek żeglarskich reprezentujących Toruń i Bydgoszcz "O puchar Prezydenta Miasta Torunia". Regaty odbywają się podczas obchodów Święta Miasta Torunia, co rok imprezę wspiera finansowo ZMN.
10.06   Zarząd Związku Miast Nadwiślańskich podjął 2 uchwały: w sprawie przydzielenia dotacji na wiosenne i letnie imprezy i zadania związane z Wisłą oraz dotacji na tegoroczną akcję "Lato dzieci na Wiśle". Dotacji udzielono 15 podmiotom na łączną kwotę ponad 20 tys. zł., na wakacyjne rejsy po Wiśle dla dzieci z najuboższych rodzin przeznaczono 26.500,00 zł dzieląc tę kwotę pomiędzy 24 miasta członkowskie Związku.
3.06   "Dziennik Bałtycki" zorganizował w Gdańsku konferencję "Po drugie autostrada na Wiśle" jako część kampanii medialnej, którą podjęła gazeta na rzecz przywrócenia żeglugi i transportu na Wiśle. ZMN aktywnie w tej kampanii uczestniczy.
3.06   W Gdańsku powstał Komitet Założycielski Pomorskiego Klastra Rzecznego. Jego członkiem jest prezes Zarządu ZMN.
18.05   Rozegrano 48 Regaty Związku Miast Nadwiślańskich na trasie Toruń - Solec Kujawski. W zawodach brało udział 13 załóg i 42 zawodników. I miejsce w klasie "Omega" zajęli zawodnicy z Sekcji Żeglarskiej "Elektryk" w Grudziądzu, w klasie jachtów kabinowych zwyciężyła załoga jachtu "AndrzEla" , zwycięstwo w kategorii samorządowej uzyskała załoga z Grudziądza z wiceprezydentem miasta Markiem Sikorą. 
18.05   W Tczewie odbyło się spotkanie integracyjne TERAZ WISŁA zainicjowane przez Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej DELTA WISŁY, Fabrykę Sztuk w Tczewie oraz Dziennik Bałtycki. Uczestnicy przyjęli Stanowisko w sprawie i aktualnej sytuacji w krajowej gospodarce wodnej, a w szczególności w regionie Pomorza i Dolnej Wisły. W Stanowisku stwierdzono m.in., że przywrócenie Wiśle rangi śródlądowej drogi wodnej ma żywotne znaczenie dla aktywizacji gospodarczej miast nad miast położonych.
22.03   W Światowy Dzień Wody, w Gdyni odbyła się konferencja "Pomorski Klaster Rzeczny" - partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu. Głównym przedmiotem obrad stała się koncepcja powołania klastra łączącego starania różnych gremiów na rzecz przywrócenia żeglugi na Wiśle. Stanowiska i inicjatywy w tej sprawie zaprezentowali przedstawiciele województw: kujawsko - pomorskiego, pomorskiego i warmińsko - mazurskiego. Owocem konferencji jest Porozumienie ( zob.: dokumenty) sygnowane przez instytucje, osoby, stowarzyszenia i in. zainteresowane powołaniem klastra. Podpisanie umowy klastra odbędzie się w Gdyni 23 maja br. Jednym z głównych inicjatorów utworzenia Pomorskiego Klastra Rzecznego jest Związek Miast Nadwiślańskich.
19.03   W Toruniu odbyło się XVI Walne Zebranie Członków ZMN. Po złożonych sprawozdaniach: z działalności w 2012 r. i gospodarowania finansami, na wniosek Komisji Rewizyjnej ZMN, udzielono absolutorium Zarządowi za miniony rok. Prezentacja Prezesa Zarządu ZMN dr. Tomasza Sowińskiego " Wisła jako istotne element korytarza transportowego Północ - Południe" przywołała temat konieczności odnowy w Polsce gospodarki wodnej i transportu wodnego oraz kaskadyzacji Dolnej Wisły. Równie aktualna jest sprawa przywrócenia do życia międzynarodowych dróg wodnych E - 40 i E - 70. Uczestnicy XVI Walnego Zebrania Członków optowali za powołaniem komisji trójstronnej ds. rewitalizacji Wisły, którą utworzą przedstawiciele Rządu RP, samorządów oraz organizacji pozarządowych. W drodze uchwały przyjęto wspólną z Urzędem Marszałkowskim organizację sympozjum: "Wisła jako czynnik aktywizujący rozwój województwa kujawsko - pomorskiego" jako istotny element programu działania związku na 2013 rok i kolejne.
22.02   W Toruniu obradowała Komisja Rewizyjna Związku Miast Nadwiślańskich. Komisja kontrolowała dokumenty księgowe, rozliczenia dotacji za rok 2012, wykonanie uchwał XV Walnego Zebrania Członków ZMN i uchwał Zarządu oraz działanie Biura Związku. Spostrzeżenia Komisji zostaną określone i przekazane w stanowisku adresowanym do delegatów XVI Walnego Zebrania.