WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2016
19.10   W Toruniu odbyła się uroczysta inauguracja Roku Wisły.
Rok 2017 ustanowił swa uchwałą Rokiem Wisły Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek Miast Nadwiślańskich włączył się wśród wielu organizacji instytucji i ludzi, którym bliska jest Królowa Polskich Rzek - Wisła i jej losy, w organizacje i ubogacenie tego szczególnego roku.
Szczególnego znaczenia nabrały liczne inicjatywy i działania Związku zwłaszcza, że rok ten zbiegł się z jego dwudziestoleciem służby dla Wisły i mieszkańców jej miast i innych miejscowości i regionów leżących w jej dorzeczu.
24.09   Tomasz Sowiński - Prezes Związku Miast Nadwiślańskich był gościem seminarium „Zrozumieć gospodarkę wodną naszego kraju”, Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej „Delta Wisły”, Tczewskim Muzeum Wisły. Przedstawił tam referat pod tytułem: „Kaskada Dolnej Wisły - mity i rzeczywistość”, który został przyjęty z dużym zainteresowaniem i życzliwością wielu uczestników seminarium. Wziął tez udział w dalszym spotkaniu, debacie i odpowiadał na liczne pytania.
06.07   W Warszawie Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowało spotkanie połączonych Sekcji Narodowej Rady Rozwoju: „Samorząd, polityka spójności”, ministra Jerzego Kwiecińskiego i „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość”, dr Marka Chrzanowskiego.
Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego, poświęcone aktywizacji potencjału gospodarczego rzek, ze szczególną uwaga poświęconą Wiśle i żegludze śródlądowej, obejmowało także problematykę: turystyki, węzłów multimodalnych i koordynacji transportu, energetyki, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania suszy, rozwoju terenów nadwiślańskich i nadrzecznych oraz tworzenia tam stałych miejsc pracy, w duchu zrównoważonego rozwoju. W spotkaniu poza członkami zespołów, naukowcami, praktykami i ekspertami uczestniczyli także ministrowie Jerzy Materna - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Mariusz Gajda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialny m.in. za gospodarkę wodną.
W spotkaniu wziął udział i przedstawił stanowisko Związku w poruszanych sprawach Prezes ZMN Tomasz Sowiński.
09.06   Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, jako wydarzenie towarzyszące Międzynarodowemu Kongresowi Morskiemu odbyło się III Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk, organizowane przez Porozumienie dla KBA, któremu to w roku 2016 przewodniczył Związek Miast Nadwiślańskich
W III Forum poza udziałem sygnatariuszy odbyły się wystąpienia przedstawicieli ministerstw Rządu RP, ekspertów, naukowców, praktyków oraz biznesu.
Sesje dotyczyły: polityki w zakresie gospodarki morskiej i wodnej oraz żeglugi śródlądowej, systemu wdrażania i realizacji Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk w Polsce, wykorzystania potencjału Korytarza Bałtyk - Adriatyk w Polsce w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej, węzłów miejskich i centrów logistycznych.
Przyjęto Stanowiska III Polskiego Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk.
III Forum KBA prowadził Prezes Związku Miast Nadwiślańskich
dr Tomasz Sowiński.
Przedstawił on także referat na temat: „System wdrażania i realizacji Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce”.
Na zakończenie Uczestnicy III Forum przyjęli wspólne stanowisko,      a prezes ZMN Tomasz Sowiński przekazał Prezydencję Porozumienia KBA na następny rok Związkowi Miast i Gmin Morskich.
15.03   XIX Walne Zebrania Członków Związku Miast Nadwiślańskich w 2016 roku przebiegało w sposób nieco odmienny od poprzednich. Na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego uczestnicy WZCz wzięli także udział w konferencji pt. „Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu”, tematem której ZMN z racji swoich obranych przed laty celów i obecnie prowadzonych prac, jest żywotnie zainteresowany i w której organizacji współpracował.
Konferencja odbyła się w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Inkubatora Technologicznego - Business Link Toruń.
Wzięli w niej udział liczni uczestnicy, a wśród nich przedstawiciele administracji różnych szczebli z Ministrem Jerzym Materną, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odpowiedzialnym za żeglugę śródlądową, na czele, który przedstawił stanowisko i plany Rządu RP w podległej mu dziedzinie.
Podczas konferencji wśród licznych wystąpień, referaty przedstawiali także między innymi: prof. Z. Babiński, prof. E. Wojewódzka-Król,  dr T. Sowiński, S. Wroński.
Prezes ZMN Tomasz Sowiński wręczył Krzyże Wiślane dla             prof. Z. Babińskiego, prof. E. Wojewódzkiej-Król i S. Wrońskiego, w uznaniu dla ich wieloletniego zaangażowania w sprawy Wisły, gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.
Podczas zebrania delegaci przyjęli sprawozdania: finansowe i z działalności za rok 2015 oraz udzielili absolutorium Zarządowi Związku.
Delegaci poparli wniosek Miasta Nieszawy, które przedstawiło stanowisko Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w sprawie lokalizacji stopnia wodnego w Siarzewie.
Uchwalono program działania Związku na rok 2016, a w tym miedzy innymi:
Organizacja i przewodniczenie III Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk.
Udział i współorganizacja wydarzeń oraz przygotowań do obchodów Roku Wisły 2017.
Działania na rzecz wznowienia szlaków wodnych oraz infrastruktury wiślanej, a także ochrony przeciwpowodzioweji przeciwdziałaniu suszy, w tym wspieranie miast nadwiślańskich w tym zakresie.
Współorganizacja i finansowanie „Lata na Wiśle” dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS w miastach członkowskich Związku.
Wspieranie działań i wydarzeń artystycznych, wodniackich, sportowych i rekreacyjnych na Wiśle.
Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły.
09.03   Tomasz Sowiński - Prezes Związku Miast Nadwiślańskich wziął udział w debacie Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ The Global Compact Network Poland: Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy - wyzwania i potrzeby, w ramach konferencji Transport Week, Sopot.
Został tez poproszony o przygotowanie zwięzłego opracowania na temat: „Wybrane aspekty prawne w świetle planu przystąpienia Polski do porozumienia AGN”, które ukazało się w publikacji: „Żegluga Śródlądowa - Odra”, Global Compact Raport. Inland Navigation. Żegluga śródlądowa - Wisła, realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ The Global Compact Network Poland.
17.02   Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza powołała  Tomasza Sowińskiego na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kadencje 2016-2020.