WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Stanowiska
Ważne linki
List otwarty do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej
W sprawie podjęcia ukierunkowanych działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zagrożenia powodziowego zwłaszcza na terenach dotkniętych już klęską powodzi.

    Obietnice i zapewnienia najwyższych władz państwowych dotyczące podjęcia działań w kierunku utworzenia kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły i jej głównych dopływów składane mieszkańcom terenów nadwiślańskich, szczególnie tym, których dobytek życia odpłynął wraz z falą kulminacyjną, dziś, w blisko rok po katastrofalnej powodzi, która nawiedziła nasz kraj w maju i czerwcu 2010 roku pozostają zaledwie wspomnieniem.
     Powtarzające się na przełomie kilkunastu ostatnich lat na terenie naszego kraju powodzie, czyniące ogromne straty zarówno materialne jak i społeczne, niosące na rozległym terenie zniszczenia środowiska, zasobów przyrody, ale ponad wszystko wyniszczające społeczeństwo będąc przyczynkiem ludzkich tragedii i życiowych dramatów, sprawiły, iż oczekiwania wobec Rządu RP znacznie wzrosły. Wobec przerażającej powtarzalności tych wydarzeń, wszyscy bezpośrednio nimi dotknięci oczekują podjęcia zdecydowanych i radykalnych działań w dziedzinie gospodarki wodnej oraz w kierunku zagwarantowania bezpieczeństwa powodziowego.
     Kierowane od dłuższego czasu do Władz RP listy otwarte, apele i memoriały z inicjatywy różnych środowisk pozarządowych, mające na celu zainteresowanie rządzących problematyką szeroko pojętej gospodarki wodnej, a w szczególności przywrócenia utraconego bezpieczeństwa powodziowego nie przynoszą widocznych owoców (np.: Memoriał w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarki w Polsce, Warszawa, 2010). Niniejszym wystąpieniem pragniemy po raz kolejny zwrócić uwagę Pana Premiera, ale i całego Rządu RP na wysoką konieczność podjęcia odważnych i merytorycznych decyzji.
     Reprezentując samorządy lokalne Miast zrzeszonych w Związku Miast Nadwiślańskich, w które w sposób najbardziej bezpośredni i dotkliwy uderzyła fala kulminacyjna majowo-czerwcowej powodzi, domagamy się opracowania i wdrożenia skutecznego programu przeciwdziałającego nadzwyczajnym, katastrofalnym zagrożeniom.
     Treści zawarte w opracowanym przez Związek Miast Nadwiślańskich „Programie dla Wisły 2020” wielokrotnie przedkładanym do akceptacji i realizacji najwyższym władzom państwowym wskazują, iż potrzeba powołania do życia ww. programu wynika z faktu, że  Wisła jest jedną z najbardziej zaniedbanych rzek w Europie, stąd problematyka gospodarowania wodami Wisły jest sprawą w skali ogólnokrajowej.
     Realizując cele statutowe Związku Miast Nadwiślańskich wzywamy i oczekujemy od Pana Premiera konkretnych i zdecydowanych działań ukierunkowanych szczególnie na te miasta i gminy, które do dziś dnia borykają się z usuwaniem skutków ubiegłorocznej powodzi. W ramach realizacji tychże celów wnosimy o wsparcie działań lokalnych samorządów, dążących do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zamieszkującej tam społeczności.
List otwarty kierujemy do Pana Premiera i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z przekonaniem, iż zostanie on potraktowany jako gorący
APEL i wołanie o pomoc dla miast, leżących nad Wisłą. Żywimy głęboką nadzieję, iż ambicją polskiego Rządu  jest szybkie, sprawne i sumienne wykonanie swoich zadań z zakresu bezpieczeństwa powodziowego, a także ochrona zdrowia i życia ludzkiego, zaś efektem naszych starań będzie skierowanie odpowiednich  środków na realizację ważnych inwestycji w dziedzinie gospodarki wodnej.
W imieniu miast zrzeszonych w Związku Miast Nadwiślańskich

Prezes Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich
                                                                         dr Tomasz Sowiński
Toruń, 01 marzec 2011 r.