WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Stanowiska
Ważne linki
Stanowisko IX Walnego Zebrania Członków Związku Miast Nadwiślańskich
z dnia 31 marca 2006 r.

uznają, że brak rządowego programu zagospodarowania dla Wisły i jej dorzecza budzi niepokój i uniemożliwia prowadzenie właściwej polityki gospodarczej i ekologicznej w skali lokalnej, regionalnej i całego kraju.

Zgodnie z zasadą konstytucyjną rozwój Państwa oparty jest o zasadę zrównoważonego rozwoju. Z dokumentów planistycznych wynika, że problematyka zasobów wodnych i ich ochrona jest zagadnieniem priorytetowym dla realizacji tej zasady ustrojowej, a w szczególności dotyczy to Wisły i jej dorzecza.

Opowiadając się za zasadą zrównoważonego rozwoju, pragniemy, aby Wisła była dostępna i bezpieczna dla wszystkich, zarówno w sferze gospodarczej, jak i przyrodniczej. Pragniemy porozumienia godzącego interesy mieszkańców miast i wsi nadwiślańskich artykułowanych przez samorządy, jak i dążenia zwolenników ochrony przyrody wypowiadane również przez organizacje proekologiczne.
Uważamy, że właśnie dla dobra polskiej przyrody, dla ochrony zasobów środowiskowych, dla poprawy bilansu energetycznego kraju zrównoważone zamierzenia inwestycyjne ukierunkowane na Wisłę i jej dorzecze są strategiczną koniecznością.
Uważamy za konieczne, aby problem rządowego Programu dla Wisły i jej dorzecza znalazł się jak najszybciej w planach pracy Rządu, w tym resortu środowiska.

Znakomitym materiałem wyjściowym do opracowania rządowego programu dla Wisły jest "Program dla Wisły 2020" przygotowany przez Związek Miast Nadwiślańskich.
Szczególny niepokój uczestników Konferencji budzą plany tworzenia kolejnych obszarów chronionych Natura 2000 w dolinie Wisły, których realizacja spowoduje liczne zagrożenia. Szczególny niepokój budzi wzrost zagrożenia powodziowego, które może być spowodowane zaniechaniem lub ograniczeniem projektowanych inwestycji na Wiśle i na terenach przyległych.

W tym stanie rzeczy uważamy za konieczne:

1.Wyłączenie z sieci obszarów "Natura 2000" kilkudziesięciokilometrowego odcinka Doliny Dolnej Wisły (poniżej Włocławka), który jest obszarem silnie przekształconym na skutek samotnej pracy włocławskiego stopnia wodnego przez ponowne przeanalizowanie zasadności jego ochrony w systemie obszarów Natura 2000.
2.Na pozostałych odcinkach Doliny Dolnej Wisły podjąć negocjacje z Komisją Europejską odnośnie zwolnienia od kosztów rekompensujących dla robót regulacyjnych.
3.Uwzględnić Uchwałę Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz stanowisko Sejmiku z dnia 29.03.2004 r. odnoszące się do sieci Natura 2000.
4.W planach sieci obszarów Natura 2000 uwzględnić stanowiska określone przez RZGW dotyczące zasad zagospodarowania doliny Wisły i jej regulacji.
5.Uwzględnić stanowisko uczestników konferencji "Wisła dla wszystkich" w Nieszawie z 25 listopada 2005 roku.
6.Uwzględnić stanowisko prezydentów miast regionu Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budowy stopnia wodnego Nieszawa- Ciechocinek skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Pana Kazimierza Marcinkiewicza.
7.Uwzględnić stanowisko Krajowej Rady Gospodarki Wodnej z dnia 29.03.2004 r. szczególnie dotyczące analizy kosztów utrzymania sieci Natura 2000 w sytuacji, gdy RZGW szacuje je na poziomie setek mld zł.
8.W terminie jak najszybszym przystąpić do realizacji wniosków zawartych w koncepcji Programowo-Przestrzennej i Oceny na Środowisko dotyczące przywrócenia równowagi hydrodynamicznej Wisły poniżej Włocławka sprecyzowane na sympozjum we Włocławku 17 marca 2005 r.
9.Uczestnicy konferencji uważają, że najskuteczniejszym sposobem eliminacji negatywnych skutków pracy stopnia wodnego we Włocławku jest podparcie go stopniem wodnym w Nieszawie.
10.Przystąpić jak najszybciej do sporządzenia Rządowego Programu na rzecz Wisły uwzględniającego dorobek ZMN zawarty w Programie dla Wisły 2020.
Prezes Zarządu
Związku Miast Nadwiślańskich


Tomasz Sowiński
w sprawie budowy stopnia wodnego w Nieszawie


Delegaci 24 miast nadwiślańskich zgromadzeni na
IX Walnym Zebraniu Członków Związku Miast Nadwiślańskich
Przewodniczący
IX Walnego Zebrania Członków
Związku Miast Nadwiślańskich

Zygmunt Buraczyński