Cele Stowarzyszenia

Związek Miast Nadwiślańskich powołuje się w celu inicjowania i wspierania działań miast leżących nad rzeką Wisłą, zmierzających do realizacji programu ’Przywrócić2. Wisłę Życiu’, to jest dotyczącego jakości wód Wisły, jej żeglowności, oraz infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, a także działalności kulturalnej.

 

Realizując cele j.w. Stowarzyszenie będzie w szczególności:

 1. prowadziło działania propagujące znaczenie wód Wisły dla gospodarki kraju, a w szczególności dla wszystkich Miast leżących wzdłuż rzeki, 
 2. wspierało środowiska zainteresowane wykorzystaniem wód Wisły dla celów gospodarczych, rekreacji i turystyki, 
 3. domagało się udostępnienia istniejących ekspertyz dotyczących aktualnego stanu jakości wód Wisły oraz jej żeglowności, 
 4. domagało się wszelkich informacji o działaniach dotyczących środowiska naturalnego Wisły zwłaszcza będących jego bezpośrednim zagrożeniem oraz informacji o sposobach zapobiegania tym zagrożeniom, 
 5. korzystało z możliwości konsultowania i opiniowania wszystkich aktów prawnych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia w szczególności inicjowało i wspierało projekty związane z: regulacją biegu Wisły i jej otoczenia oraz budową oczyszczalni ścieków wzdłuż jej biegu,
 6. propagowało znaczenie wód Wisły w przekroju historycznym (tradycje historyczne, handlowe i kulturalne miast położonych nad Wisłą), 
 7. reprezentowało interesy gmin i miast Stowarzyszonych na forum krajowym, 
 8. prowadziło wspólną politykę na rzecz przywracania i rozwoju walorów rekreacyjnych i turystycznych Wisły, 
 9. przyczyniało się do rozwoju portów i przystani w sferze usług portowych obsługi barek i innych środków transportu, 
 10. prowadziło działalność gospodarczą - w szczególności wydawniczą, szkoleniową, konsultingową, 
 11. udzielało poparcia i pomocy w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu wydawnictw poświęconych problematyce rzeki Wisły, 
 12. prowadziło dokumentację dotyczącą Wisły w zakresie realizowanych celów, 
 13. przyczyniało się by wszelkie działania związane z wykorzystaniem wód Wisły do celów gospodarczych, turystycznych, rekreacyjnych i transportowych były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (Agenda 21) i odnowy krajobrazu, 
 14. niosło solidarną pomoc w sytuacjach losowych, klęsk żywiołowych itp., zwłaszcza powodzi i zagrożeń związanych z wodami dorzecza Wisły,
 15. podejmowało wspomaganie promocyjne, organizacyjne i finansowe lokalnych działań miast nadwiślańskich, szczególnie członkowskich, zgodnych z celami statutowymi Związku

 
Data wytworzenia informacji: 17 września 2003
Data wprowadzenia informacji: 17 września 2003
Wprowadził: Ewa Potarzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 23 września 2003
rejestr zmian strony>>
Liczba wejść na stronę: 5975
do góry wstecz drukuj