WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Chełmno
Ważne linki
Wymienione po raz pierwszy w 1065r w dokumencie
zawierającym przywileje dla klasztoru Benedyktynów
w Mogilnie. Prawa miejskie nadał Chełmnu mistrz
Herman Balk w 1233r. Chełmno przystąpiło do
Związku Hanzeatyckiego na przełomie XIII/XIV
wieku. Pozwoliło to na rozwój miasta i zwiększenie
wymiany handlowej. W 1457r. Chełmno zajął
zaciężnik krzyżacki Bernard Szumborski. We władanie
biskupów chełmińskich miasto dostało się w 1479r i pozostawało w ich rękach aż do 1772r. Następnie przechodzi w ręce pruskie, by powrócić do Polski w 1920r. Miasto powróciło do Związku Nowej Hanzy (reaktywowany Związek Hanzeatycki) w 1997.
Bogata historia miasta pozostawiła po sobie ślad w postaci zabytków. Stare miasto po dziś dzień posiada zachowany średniowieczny układ przestrzenny. Do cennego zespołu zabytków zaliczane są obwarowania z przełomu XIII/XIV wieku o długości ponad 2 km. Na uwagę zasługuje także gotycko - renesansowy ratusz oraz 6 kościołów gotyckich. Wśród nich najpiękniejszym przykładem gotyckiej budowli halowej jest kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP z barokowo - rokokowym wystrojem.
Chełmno charakteryzuje się dobrym współczynnikiem ilości zieleni - wynosi on 50m2/1 mieszkańca. W połączeniu z dużą ilością szlaków turystycznych i terenów rekreacyjnych stanowi o turystycznym charakterze miasta.
Miasto posiada oddaną w 1997r własną oczyszczalnię ścieków. Oczyszcza ona 4000m3 ścieków/dobę, co stanowi 1/3 projektowanej wydajności.

Chełmno ma swoje miasto partnerskie - jest to Hann Muenden (Niemcy). Kilka razy do roku dochodzi do wymiany młodzieżowej.
www.chelmno.pl