WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY  NA RZECZ WISŁY I JEJ DORZECZA
Ważne linki
LIGĘ MORSKĄ I RZECZNĄ z siedzibą w Gdańsku, Długi Targ 11 reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu Głównego
Bronisława Komorowskiego
Wiceprezesa Zarządu Głównego
Czesława Kowalskiego

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACYJNYCH z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 reprezentowane przez:
Wiceprezesa Zarządu Głównego
Zbigniewa Ambrożewskiego
Sekretarza Generalnego
Leonarda Szczygielskiego

ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH z siedzibą w Toruniu, ul. Wały Gen. Wł. Sikorskiego 6 reprezentowany przez:
Prezesa Zarządu
Bogdana Majora
Wiceprezesa Zarządu
Andrzeja Szyszko

RADĘ REGIONALNĄ POMORZA NADWIŚLAŃSKIEGO z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 reprezentowaną przez:
Przewodniczącego
Tomasza Pasikowskiego
Wiceprzewodniczącego
Wojciecha Gulina

FUNDACJĘ ,,KASKADA DOLNEJ WISŁY'' z siedzibą we Włocławku, ul. Okrzei 74 reprezentowaną przez:
Prezesa
Zbigniewa Brendę
Wiceprezesa
Andrzeja Branickiego

STOWARZYSZENIE DORZECZA WISŁY ,,WISŁA'' z siedzibą w Warszawie, ul Mokotowska 63 reprezentowane przez:
Prezesa Zarządu Głównego
Wacława Leonarda Kowalskiego
Sekretarza Generalnego
Janusza Biełakowskiego
                                                        §1
Wisła oraz rzeki dorzecza wiślanego stanowią narodowe - nikomu nie wolno działać na ich szkodę.


                                                        §2
Wisła oraz rzeki dorzecza wiślanego służą ludziom jako źródło czystej wody, energii, miejsca pracy, rekreacji i wypoczynku.


                                                        §3
Sygnatariusze w imieniu swoich organizacji zgodnie oświadczają, iż będą promować:

    1.rozwój gospodarczy dorzecza Wisły, zgodnie z interesami                   mieszkańców gmin i miast tego regionu i kraju;
    2.programy, inicjatywy zmierzające do poprawieniu stanu czystości wód dorzecza Wisły oraz ochrony środowiska naturlnego regionu;
    3.wykorzystanie rzeki Wisły i innych rzek dorzecza wiślanego dla żeglugi towarowej, pasażerskiej oraz sportowo-rekreacyjnej;
    4.wykorzystanie rzeki Wisły i innych rzek dorzecza wiślanego dla rozbudowy energetyki wodnej.


                                                        §4
Samorządy miast położonych w dorzeczu Wisły mają niezbywalne prawo do uczestniczenia w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących aktualnego i przyszłego stanu rzeki Wisły i jej dorzecza.


                                                        §5
Miasta i gminy nadwiślańskie dla harmonijnego rozwoju winny być wspomagane w swoich działaniach ze środków rządowych.


                                                        §6
Sygnatariusze zgodnie oświadczają, iż będą przyczyniać się do tego, aby wykorzystanie wód dorzecza wiślanego było zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i odnowy kraju.


                                                        §7
Sygnatariusze oświadczają, iż swoim działaniem będą przyczyniać się do dbałości o zachowanie walorów historycznych, krajobrazowych i przyrodniczych dorzecza wiślanego.


                                                        §8
Sygnatariusze Deklaracji realizują swoje cele poprzez:

    1.organizowanie konferencji i seminariów;
    2.współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania Wisłą i jej dorzeczem.


                                                        §9
Koszty realizacji celów zawartych w Deklaracji, sygnatariusze pokrywają z funduszy swoich organizacji.


                                                        §10

    1.Deklarację mogą podpisać nowi sygnatariusze.
    2.Na rozszerzenie listy sygnatariuszy Deklaracji zgodę powinni wyrazić wszyscy sygnatariusze


                                                        §11

    1.Przyjęcie nowych sygnatariuszy Deklaracji odbywa się przez podpisanie protokołu do Deklaracji przez wszystkich sygnatariuszy.
    2.Protokół powinien zawierać dane o sygnatariuszach, jak w Deklaracji.


                                                        §12
Rezygnacja z uczestnictwa we współpracy odbywa się przez pisemne powiadomienie wszystkich sygnatariuszy Deklaracji.


                                                        §13
Deklarację sporządzono w 7-miu egzemplarzach, po jednym dla każdej organizacji.
Historia porozumienia
Treść porozumienia
Sygnatariusze