WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Treść  porozumienia
Ważne linki
POROZUMIENIE
w sprawie

PROGRAMU DLA WISŁY
I JEJ DORZECZA
NA LATA
2000 - 2020

zawarte
W TORUNIU,
w dniu
2 czerwca 2000r,
RATUSZ STAROMIEJSKIUznając Wisłę królową rzek polskich za dobro narodowe, o które trzeba dbać w szczególny sposób i roztropnie z niego korzystać dla zachowania jej walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych dla przyszłych pokoleń oraz dla harmonijnego wzrostu i rozwoju miast nadwiślańskich i dorzecza Wisły postanawiamy:
                                                        §1

Dołożyć wszelkich starań dla opracowania kompleksowego programu zagospodarowania i ochrony Wisły i jej dorzecza, uwzględniając:

    1.czystość wód i środowiska przyrodniczego
    2.zagrożenia powodziowe
    3.symbiozę miast i gmin z rzeką popartą planami przestrzennymi i strategiami lokalnymi,
    4.problemy gospodarki wodnej,
   5. możliwość zatrudnienia w związku z działaniami związanymi z rzeką
    6.możliwość pozyskania energii,
    7.możliwość rozwoju transportu wodnego,
    8.rozwój turystyki wodnej, żeglugi, sportu i rekreacji,
    9.dziedzictwo kulturowe.

                                                        §2

Wykorzystać dotychczasowe opracowania i doświadczenia, opinie i stanowiska instytucji, organizacji i środowisk oraz zapewnić bieżące kontakty i wymianę poglądów.


                                                        §3

Dla realizacji celu powołać na okres 2 lat Biuro Programu, będące agendą Związku Miast Nadwiślańskich (ZMN), z siedziba w Warszawie.

    1.Koszty utrzymania Biura pokryją solidarnie ZMN i zainteresowane resorty.
    2.Instytucje i władze regionalne (wojewodowie i marszałkowie województw) wesprą finansowo działania zewnętrzne (ekspertyzy, opracowania, opinie, etc.) na miarę swoich możliwości.
    3.Zadaniem Biura będzie:
        •zebranie i ocena istniejących opracowań,
        •określenie zakresu prac niezbędnych dla realizacji programu,
        •ustalenie instytucji i organizacji współdziałających i opiniujących oraz zapewnienie bieżących kontaktów,
        •zlecenie opracowań cząstkowych i ekspertyz właściwym gremiom,
        •koordynacja realizacji zadania aż do przygotowania Programu w postaci projektu umowy rozporządzenia.
    4.Związek Miast Nadwiślańskich i zainteresowane resorty w terminie trzech miesięcy zawrą umowy określające szczegółowe zasady funkcjonowania Biura, zasady jego finansowania, a także obowiązki podmiotów porozumienia. Instytucje i władze regionalne zawrą z Biurem umowy dotyczące uzgodnionych zadań w zakresie posiadanych lub uzyskanych upoważnień.
Deklaracja Współpracy na Rzecz Wisły i jej Dorzecza
Historia porozumienia
Sygnatariusze