Władze Stowarzyszenia  |  Komisja Rewizyjna  |  Walne Zebranie Członków  |  Zarząd Stowarzyszenia    
   


Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  2. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków i składanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  3. przedstawianie Zarządowi protokółów pokontrolnych wraz z wnioskami.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybranych spośród przedstawicieli członków Związku. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w półroczu. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Joanna Fabisiak - przewodniczący Komisji, Radna Miasta Stołecznego Warszawy
  • Piotr Dzik - członek Komisji, Radny Rady Miasta Gdańska
  • Henryk Klusiewicz - członek Komisji, Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród
  • Andrzej Kropiwiński - członek Komisji, Radny Rady Miasta Stołecznego Warszawy
  • Stanisław Wawrzonkiewicz - członek Komisji, Przewodniczący Rady Miasta Włocławka

 
Data wytworzenia informacji: 17 września 2003
Data wprowadzenia informacji: 17 września 2003
Wprowadził: Ewa Potarzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 23 września 2003
rejestr zmian strony>>
Liczba wejść na stronę: 4305
do góry wstecz drukuj