Władze Stowarzyszenia  |  Komisja Rewizyjna  |  Walne Zebranie Członków  |  Zarząd Stowarzyszenia    
   


Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

Każdy z członków zwyczajnych posiada tyle mandatów (głosów), ile wynika z par. 4 ust. 2 Statutu.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą następujące sprawy:

  1. uchwalenie programów działania Stowarzyszenia,
  2. określenie wysokości składki członkowskiej i terminów jej płacenia,
  3. zatwierdzenia sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium, 
  4. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu, 
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i regulaminu obrad, 
  7. decydowanie o znakach i pieczęciach Stowarzyszenia, 
  8. podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia oraz powołaniu bądź odwołaniu członków komisji likwidacyjnej, 
  9. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członka na 14 dni naprzód. Drugi termin obrad może być wyznaczony w tym samym dniu, lecz co najmniej po upływie godziny od terminu pierwszego. Walne zgromadzenie członków obradując w drugim terminie podejmuje prawomocne uchwały, bez względu na liczbę obecnych, o czym należy uprzedzić członka Stowarzyszenia w zawiadomieniu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w miarę potrzeby. Zebranie te zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wspólny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca licząc od daty otrzymania wniosku. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków winien określać proponowany porządek tego Zebrania. Obowiązuje termin zawiadomienia i warunki prawomocnych uchwał jak w par. 9 ust.1.

Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków obradują i podejmują uchwały zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad.

Walne Zebrania Członków podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych, z zastrzeżeniem ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.
Data wytworzenia informacji: 17 września 2003
Data wprowadzenia informacji: 17 września 2003
Wprowadził: Ewa Potarzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 23 września 2003
rejestr zmian strony>>
Liczba wejść na stronę: 3517
do góry wstecz drukuj